Δεν α­κού­νε τί­πο­τα, δεν βλέ­πουν τί­πο­τα, ε­πι­μέ­νουν σε ό­λα τα συμ­φω­νη­μέ­να προ­α­παι­τού­με­να του Μνη­μο­νίου, για να δώ­σουν τη δό­ση του Μαρ­τίου των 2,8 δισ. ευ­ρώ, ε­νώ ταυ­τό­χρο­να συ­ντάσ­σουν τα προ­α­παι­τού­με­να για την ε­πό­με­νη δό­ση των 6 δισ.!