Κατατέθηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος – Τι προβλέπει

Στην πραγματοποίηση πολλών νέων επενδύσεων στοχεύει ο νέος αναπτυξιακός νόμους που αναρτήθηκε την Πέμπτη στην ιστοσελίδα της Βουλής με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».


Μείγμα φορολογικών κινήτρων, μεταξύ των οποίων και δωδεκαετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις μείζονος σημασίας, ενισχύσεων αλλά και χρηματοδότησης, παρέχει ο νέος αναπτυξιακός νόμος που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Στις καινοτομίες του νέου νόμου είναι η στήριξη, μεταξύ των άλλων, καινοτόμων και εξαγωγικών επιχειρήσεων και φυσικά επιχειρήσεων που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχει και ειδική πρόνοια για τη διευκόλυνση δημιουργίας Business Centers Ελλήνων και ξένων επενδυτών.

Πέρα από τις ρυθμίσεις για τα νέα επενδυτικά σχέδια, ο νέος αναπτυξιακός νόμος θέτει, για πρώτη φορά, χρονοδιάγραμμα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων που άφησαν ως "προίκα" οι παλαιοί αναπτυξιακοί νόμοι του 2004 και του 2011. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους να επιλέξουν, αντί το κίνητρο της επιχορήγησης, τη χρήση φορολογικού κινήτρου. Στην περίπτωση πάντως που ο επενδυτής δεν επιλέξει το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής η καταβολή της επιχορήγησης προβλέπεται να πραγματοποιείται σε επτά ετήσιες δόσεις περιλαμβανομένων και των ενδιάμεσων δόσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.


Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά κατηγορία


Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.

β. Για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες - clusters), στο ποσό των 250.000 ευρώ.

γ. Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.

δ. Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) του N. 4019/2011, στο ποσό 100.000 ευρώ.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν θα μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5 εκατ. ευρώ, ενώ οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 10 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Τα είδη ενισχύσεων που παρέχει ο νέος νόμος είναι οι εξής:

1. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.

2. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

5. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ και το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης, τότε, πλέον των άλλων ενισχύσεων, προβλέπεται και η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη. Σε περίπτωση μείωσης του συντελεστή εφαρμόζεται ο μειωμένος. Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις αυτές θα αδειοδοτούνται με τη διαδικασία fast track.

6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.
Το νέο επενδυτικό πλαίσιο περιλαμβάνει οκτώ καθεστώτα ενισχύσεων.
Για το κάθε καθεστώς ενίσχυσης θα υπάρχει σχετική προκήρυξη και ανάλογος προϋπολογισμός.


Τι ενισχύεται


1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν αρχική επένδυση.

2. Γενική επιχειρηματικότητα: Το συγκεκριμένο καθεστώς αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων όλων των μορφών για το πλήρες εύρος των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος.

3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ: Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

4. Επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ
Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.

5. Επιχειρηματικές συστάδες (clusters)
Στόχος του καθεστώτος είναι, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα συνεργατικά σχήματα, καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που μπορούν να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων, μέσω της διασποράς της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - ταμεία συμμετοχών
Στόχος του καθεστώτος είναι η σύσταση ταμείων συμμετοχών ή περαιτέρω ειδικότερων ταμείων και η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων με στόχο την αύξηση του καινοτομικού περιεχομένου των ΜΜΕ και της δυνατότητάς τους για εξαγωγές, καθώς και την αύξηση της απασχόλησης. Επιπλέον, μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων επιδιώκονται συμπληρωματικοί στόχοι, όπως για παράδειγμα η αύξηση των δικτυώσεων των ελληνικών επιχειρήσεων ή η αναδιάρθρωσή τους.

Το Δημόσιο επενδύει σε ταμείο συμμετοχών με εισφορά εθνικών ή κοινοτικών πόρων και στη συνέχεια ο διαχειριστής των ταμείων ή του ταμείου συμμετοχών επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.

7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια
Από το καθεστώς ενισχύονται επιχειρήσεις και συνεργατικοί σχηματισμοί που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που είναι δυνατόν να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον 10 φορέων.

8. Επενδύσεις μείζονος μεγέθους
Στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

Όσον αφορά τα είδη ενίσχυσης, δίνεται έμφαση σε ενισχύσεις χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, όπως:
α) επιλογή μεταξύ παγιοποίησης οικείου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου και φορολογική απαλλαγή με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 10.000.000 ευρώ, και
β) διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
 
Ετικέτα:

Δημοσίευση σχολίου

[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.