Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πληρωμή συντάξεων Μαΐου 2024 – Πότε μπαίνουν τα λεφτά στα ΑΤΜ

     Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Μαΐου λόγω του Πάσχα σύμφωνα με την απόφαση που πήρε η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του.

Τι καταβάλλεται και πότε στους δικαιούχους 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Συντάξεις Μαΐου 2024 – Μη μισθωτοί

Συγκεκριμένα:Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024
 • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024
 • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024
 • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Συντάξεις Μαΐου 2024 – Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2024 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

 • Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
 • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
 • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
 • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
 • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
 • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
 • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
 • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
 • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024
 • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Απριλίου 2024

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Οι ρυθμίσεις που προτείνονται


Στη Βουλή κατατέθηκε το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, στις ρυθμίσεις των οφειλετών συνταξιούχων, στις εισφορές των εργαζομένων συνταξιούχων μεταξύ άλλων.

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο  «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Με το μέρος Α  (άρθρα 1 έως 111)  προβλέπονται ρυθμίσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση (ΤΕΑ).

2. Με τα άρθρα 114, 154 παρ.1:

✔ Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο απασχόλησης των συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος, λόγω γήρατος ή αναπηρίας, του e-ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα:
α. Καταργείται η μείωση κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της κύριας και επικουρικής σύνταξης και εφεξής καταβάλλεται ολόκληρη σε όλους τους συνταξιούχους, που αναλαμβάνουν ή έχουν ήδη αναλάβει απασχόληση υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ.

✔ Θεσπίζεται πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος κατανέμεται στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους απασχολούμενους συνταξιούχους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό του εν λόγω πόρου σε ετήσια βάση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης και τυχόν επιπλέον ποσά επιστρέφονται στους ασφαλισμένους.

✔ Αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης (κύριας ή και επικουρικής) και για τη χορήγηση συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται από την απασχόληση συνταξιούχου.

✔ Ισχύει αναδρομικά από την 1η.1.2017 ο ως άνω τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης και καταλαμβάνει τους συνταξιούχους, που κατά την 12η.5.2016 συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, εφόσον από τις προϊσχύουσες του ν.4387/2016 διατάξεις προβλέπεται αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.

✔ Εφαρμόζεται και στα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ο πόρος υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., αλλά σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης ή μεταγενέστερης έναρξης καταβολής της σύνταξης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό του πόρου υπέρ e -Ε.Φ.Κ.Α. επιστρέφεται στον ασφαλισμένο.

✔ Αποσαφηνίζεται ότι η επιβαλλόμενη χρηματική κύρωση στους συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. εξ ιδίου δικαιώματος, που παραλείπουν να δηλώσουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πριν αναλάβουν υπακτέα στον φορέα απασχόληση, είναι ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες όχι μόνο κύριες αλλά και επικουρικές συντάξεις.

✔ Με υ.α. ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση της απασχόλησης συνταξιούχων και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.


3. Με τα άρθρα 116 και 117,  αυξάνονται τα όρια οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών, σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ [από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ] και σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για οφειλές στον π. Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) [από έξι χιλιάδες (6.0000 ευρώ], και παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σύνταξης σε αυτούς, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.(άρθρο 115)

✔ Ενοποιούνται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α., όσον αφορά στην παροχή:
α) μηνιαίας επικουρικής σύνταξης γήρατος,
β) μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, γ) μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου.

✔ Απαλείφονται οι ισχύουσες προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προβλεπόμενη ταχεία διαδικασία απονομής συντάξεων, όσον αφορά στους αιτούντες την απονομή επικουρικής σύνταξης.

4. Με το άρθρο 118 διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης κύριας σύνταξης εφαρμόζεται μείωση στο τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αφορά χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31η.12.2014, σε ποσοστό ίσο με αυτό που επιβλήθηκε στην κύρια σύνταξη λόγω μειωμένου ορίου ηλικίας, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.

5. με το άρθρο 119 τροποποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης θανάτου:
- σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους, (η εν λόγω ηλικιακή προϋπόθεση ισχύει και στις περιπτώσεις που ο θάνατος του συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου έχει επέλθει πριν τις 13.05.2016),
- σε αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με αναπηρία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

6. Με το άρθρο 120 παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης σωρευτικά βασικής σύνταξης του π. Ο.Γ.Α. και επικουρικής σύνταξης του π.Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) και στους συνταξιούχους του Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ., των οποίων η σύνταξη ανεστάλη λόγω συνταξιοδοτήσεώς τους από τον π. Ο.Γ.Α.

7. Με το άρθρο 121 επεκτείνεται για ένα επιπλέον έτος η αναζήτηση της πενταετίας του ασφαλιστικού δεσμού για τους ασφαλισμένους πριν την 1η.1.1993, οι οποίοι υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, σε περίπτωση που δεν συμπληρώνουν εκατό (100) ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2020.

8. α. Παρέχεται η δυνατότητα στους κληρικούς που είναι ασφαλισμένοι στο π. Ταμείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος, κατά τον χρόνο άσκησης του λειτουργήματός τους, να αιτηθούν την καταβολή εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισής τους στον Κλάδο εφάπαξ παροχών του e -ΕΦΚΑ, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας τους.

β. Σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί συντάξιμος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α.χρόνος ασφάλισης που έχει ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής, το αντίστοιχο ποσό της εφάπαξ παροχής που έχει αποδοθεί από τον e -Ε.Φ.Κ.Α.στον ασφαλισμένο κληρικό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σε δώδεκα (12) δόσεις, στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.   (άρθρο 122)

9. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και οι οποίοι κατά τον μήνα αυτό είχαν ποσό προσωπικής διαφοράς συντάξεων, συμψηφιστέας με την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, μεγαλύτερο των δέκα (10) ευρώ.

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ ανάλογα με το συνολικό καθαρό προ φόρου ποσό που καταβλήθηκε για κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και καταβάλλεται μέχρι την 31η.12.2023.

Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 123)

10. Συμπληρώνεται η παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016, σχετικά με την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και ορίζεται ότι για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών απαιτείται η κατοχή από τους δικαιούχους ενεργού Α.Μ.Κ.Α.   (άρθρο 124)

11. Ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως δέκα (10) δωματίων.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων, οι οποίοι είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του πρώην Ο.Γ.Α.

Χρόνος ασφάλισης έως την 31η.12.2019 ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε ολόκληρη την Επικράτεια, που λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίη σης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων, και οι οποίοι για τη δραστηριότητα των τουριστικών καταλυμάτων έχουν υπαχθεί καλόπιστα στον πρώην Ο.Γ.Α, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α. Οφειλές στον πρώην Ο.Α.Ε.Ε., βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών πριν από την ισχύ του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον πρώην Ο.Γ.Α.

Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., που είναι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων, και οι οποίοι για τη δραστηριότητα των τουριστικών καταλυμάτων έχουν υπαχθεί από 1ης.1.2017 καλόπιστα στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α, βάσει βεβαίωσης εξαίρεσης που χορηγήθηκε από τον π. Ο.Α.Ε.Ε., εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση π. Ο.Γ.Α. μέχρι τη λήξη της χορηγηθείσας απαλλαγής και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2023.   (άρθρο 125)

12. Αποσαφηνίζεται το θέμα της ασφάλισης των φοιτητών που διεξάγουν πρακτική άσκηση τόσο για τον κίνδυνο ατυχήματος, όσο και για τις παροχές ασθένειας σε είδος. (άρθρο 126)

13. Ρυθμίζεται το θέμα της αυτεπάγγελτης διακοπής από τον e -Ε.Φ.Κ.Α. της ασφαλιστικής σχέσης των προσώπων που έχουν την ιδιότητα εταίρου προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας που τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Η ασφαλιστική σχέση παύει την τελευταία μέρα του μήνα που η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση, τόσο για τα προαναφερόμενα πρόσωπα, όσο και για εκείνα από αυτά που έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του εκκαθαριστή της εταιρείας. (άρθρο 127)

14. Αποσαφηνίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των προέδρων δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων κατά τρόπο ενιαίο με τα λοιπά αιρετά όργανα.   (άρθρο 128)

15. Ο χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, οι οποίοι διορίστηκαν με αποφάσεις του Προέδρου του ν.π.δ.δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ελευθερίου -Κορδελιού» και για τους οποίους δεν καταβλήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 1.9.1987 έως και 31.12.1988 και από 1.10.1988 έως και 31.12.1988 αντιστοίχως, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλου και εργοδότη για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή, λογίζεται ως ενεργός χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί από τον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. το σύνολο των μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες λογίζονται ως μη παραγεγραμμένες. (άρθρο 129)

16. Προβλέπεται ότι, για τους μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς των οικείων τομέων του κλάδου προνοίας του πρώην Ε.Τ.Α.Α., το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τα έτη 2017 και 2018 ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη (αντί για τον υπολογισμό των εισφορών τους σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων τους). (άρθρο 130)

17. Καταργείται η προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία (31.12.2021) για την αίτηση απαλλαγής των φυσικών προσώπων από την αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, τόκους, προσαυξήσεις κ.λπ. του νομικού προσώπου λόγω μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των νέων προϋποθέσεων ευθύνης. (άρθρο 131)

18. Επεκτείνεται η διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών των αποβιωσάντων ή σοβαρά πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς και των στενών συγγενών αυτών, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, και στα οριζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και στα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα επί ακινήτων κυριότητας αποκλειστικά των αναφερόμενων προσώπων.  (άρθρο 132)

19. Παρατείνεται έως 12.9.2025 το μέχρι τις 12.9.2023 ισχύον επιτόκιο για οφειλές προς Φ.Κ.Α., οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις των υποπαρ. ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (πάγια ρύθμιση και ρύθμιση «νέας αρχής»). Το επιτόκιο αυτό μεταβάλλεται και προσδιορίζεται εκ νέου, μόνο εάν μεταβληθεί το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σωρευτικά κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες (από 4 που ισχύει), σε σχέση με αυτό που ίσχυε κατά την 1η.1.2014. Με κ.υ.α. αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω επιτόκιο, και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. (άρθρο 133)

20. Προβλέπεται ο τρόπος αναπροσαρμογής, από το οριζόμενο χρονικό διάστημα και εφεξής, του ποσού που χορηγείται σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του τ. Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).   (άρθρο 134)

21. Ρυθμίζεται η διαδικασία λήξης της ασφάλισης των μη μισθωτών στον e -Ε.Φ.Κ.Α. Η ασφάλιση λήγει υποχρεωτικά την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση. Η λήξη της ασφάλισης ολοκληρώνεται με τη διακοπή όλων των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων στη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου. Αν ο μη μισθωτός ασφαλισμένος του e -ΕΦΚΑ δεν υποβάλει αίτηση για λήξη της ασφάλισης ή την υποβάλει εκπρόθεσμα, το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη λήξη ασφάλισης σε όλους τους τ. Φορείς, Τομείς, Κλάδους και Λογαριασμούς του e -Ε.Φ.Κ.Α. στους οποίους είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. (άρθρο 135)

22. α. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία η προθεσμία κατάρτισης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. των εκκρεμών ισολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών έως το έτος 2016 και του e- Ε.Φ.Κ.Α. ετών 2016 έως 2025. Ο έλεγχος της διαχείρισης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 2084/1992. Τα προαναφερόμενα ισχύουν αναλογικά και για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

β. Καταργείται η καταληκτική ημερομηνία (31.12.2016) που ίσχυε για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσομένων (στον e -Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, καθώς και την αποτίμηση της αξίας τους από τις οικονομικές υπηρεσίες τους ή από ορκωτούς λογιστές, μετά από ανάθεση.

γ. Επικαιροποιείται και ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό η εξουσιοδότηση για κατάρτιση με π.δ. Ενιαίων Κανονισμών ανά κλάδο (κύρια ασφάλιση, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή) του e -Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 136 & 137)

23.  Επεκτείνεται και στο έτος 2023 η εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, σχετικά με τον καθορισμό αποζημίωσης του προσωπικού που συμμετέχει στα κλιμάκια, ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και την πληρωμή συντάξεων του δημόσιου τομέα και όλων των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του e-Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο απασχολείται εντός του 2023 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εξυπηρέτηση του κοινού.  (άρθρο 138)

24. Οι διατάξεις για προσαυξημένα έξοδα διανυκτέρευσης στους υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους στη νησιωτική χώρα από 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου επεκτείνονται και στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 139)

25.
Στους ασκούντες καθήκοντα Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2023, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας, παρέχεται η δυνατότητα να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2024, κατά παρέκκλιση του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα, κατόπιν αιτηματός τους και απόφασης του Διοικητή.  (άρθρο 140)

26. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4892/2022, αναφορικά με τη λειτουργία της «Εταιρείας Ακινήτων e-ΕΦΚΑ». Ειδικότερα:

- Επανακαθορίζεται ο σκοπός λειτουργίας της ανωτέρω Εταιρείας.

- Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης στην Εταιρεία, πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, για την κάλυψη κενών θέσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 141 και 142)

27. α. Κριτήριο για την προαιρετική υπαγωγή στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των οριζόμενων κατηγοριών (αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., κ.λπ.) είναι να έχουν γεννηθεί από 1η.1.1987 και μετά, αντί να είναι κάτω των τριάντα πέντε (35) ετών κατά την υποβολή της αίτησης.

Αντιστοίχως, κριτήριο για την προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α. των οριζόμενων προσώπων είναι να έχουν γεννηθεί έως και 31.12.1986, αντί να είναι άνω των 35 ετών κατά την υποβολή της αίτησης.

β. Παρατείνεται και για το έτος 2024 η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προαιρετικής υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α. των ασφαλισμένων στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., που έχουν γεννηθεί από 1η.1.1987 και μετά.   (άρθρα 143 και 144)

28. α. Ορίζεται ότι στις θέσεις ευθύνης του Τ.Ε.Κ.Α. , μέχρι την πλήρωση των κενών οργανικών του θέσεων, μπορεί να τοποθετούνται και : i) υπάλληλοι από το προσωπικό ι.δ.ο.χ. και ii) αποσπασμένοι υπάλληλοι.

β. Παρατείνεται έως και τις 30.06.2025 η λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Κ.Α. και προβλέπεται ότι οι αποσπασμένοι σε αυτήν υπάλληλοι, μετά την έναρξη ισχύος του Οργανισμού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις του Τ.Ε.Κ.Α., με αυτοδίκαιη παράταση της θητείας τους για τρία έτη, μετά από αίτησή τους και απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.(άρθρα 145 και 146)

29. α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής των δημοσίων υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και ορίζεται ότι, το ποσό του δικαιώματος εγγραφής που δεν εξοφλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο εντός του πρώτου έτους από τον διορισμό, υπολογίζεται στο σύνολο του ισχύοντος μηνιαίου ακαθαρίστου μισθού κατά τον χρόνο της εξόφλησης.

β. Οι αποφάσεις απονομής μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ. εκδίδονται ηλεκτρονικά βάσει των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.).  (άρθρα 147 και 148)

30. Προσδιορίζεται ο τρόπος επιλογής των τριών (3) εκπροσώπων των εν ενεργεία ναυτικών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.).(άρθρο 149)

31.   Θεσπίζεται για κάθε μητέρα που είναι ασφαλισμένη στον e-ΕΦΚΑ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή ως έμμισθη δικηγόρος (δηλαδή, όχι μόνον ασφαλισμένη του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει σήμερα) δικαίωμα να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών, από τη Δ.ΥΠ.Α., εφόσον έχει λάβει επιδότηση για κυοφορία και λοχεία από οποιοδήποτε ενταχθέντα στον e -ΕΦΚΑ Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθένειας μισθωτών.  (άρθρο 150)

32. α. Θεσπίζεται ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, διάρκειας εννέα (9) μηνών, η οποία εκκινεί μετά τη λήξη του επιδόματος μητρότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό.

β. Δικαιούνται την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη-μισθωτών και η τεκμαιρόμενη μητέρα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, και η μη-μισθωτή, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα στη μητέρα να μεταβιβάσει στον πατέρα έως επτά (7) μήνες από την ως άνω ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

δ. Χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό η καταβολή της ως άνω παροχής στις αγρότισσες, ενώ για τις ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες μητέρες αξιοποιείται ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων του ν. 3986/2011. (άρθρο 151)

33. α.
Προβλέπεται ότι, τα επιδόματα, βοηθήματα, ενισχύσεις και κάθε είδους παροχές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) καταβάλλονται σε λογαριασμούς των δικαιούχων που κινούνται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικής προπληρωμένης κάρτας, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

β. Καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης και χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

γ. Οι συναλλαγές για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας λαμβάνονται υπόψη για συμμετοχή των αναφερόμενων δικαιούχων σε ειδικό πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (Λοταρίες), μέσω του οποίου χορηγούνται στους κληρωθέντες χρηματικά ή άλλα έπαθλα.

Το συνολικό διανεμόμενο χρηματικό ποσό, για τις δημόσιες κληρώσεις, που θα διενεργηθούν κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

δ. Τα προαναφερόμενα χρηματικά έπαθλα είναι ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. (άρθρο 152)

34. α.
Επαναπροσδιορίζεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από την Υπηρεσία, για τον επικεφαλής και το σύνολο του προσωπικού της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.).

β. Υπάγεται ρητά στην κατηγορία I του άρθρου 5, του Κεφ. Α, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. σχετικά με τις μετακινήσεις του στο εσωτερικό ή εξωτερικό (μετακινείται εφεξής με πλοίο και τρένο στην Α' θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α' θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση). (άρθρο 153)

35.
Τίθενται οι εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις. (άρθρο 154-156)

Με την ενότητα Γ προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις

1. α. Θεσπίζεται σύστημα διορισμού και προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), και προβλέπεται η αρωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), κατά τη διαδικασία επιλογής.

β. Προσδιορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια που διασφαλίζουν την αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων και περιγράφεται η διαδικασία κατάταξής τους όπως προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των προσόντων τους και τη διενέργεια δομημένης συνέντευξης.  (άρθρα 157-167)

2. Τηρείται στη Δ.ΥΠ.Α. “Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών” με στόχο την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. σε έκτακτο προσωπικό και ρυθμίζονται λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α. (άρθρα 168-170)

3
. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Ενδεικτικά παρέχεται: (α) η δυνατότητα στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. να οργανώνουν και να λειτουργούν ξενόγλωσσα τμήματα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ε. Ένωσης, (β) εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., να καθορίζει, προσθέτει, τροποποιεί, αντιστοιχίζει, συγχωνεύει ή καταργεί τις ειδικότητες που παρέχονται από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. (άρθρο 171)

4.
Ορίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας ως αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των όρων υλοποίησης των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο, τα οποία διέπονται από τον ν. 4763/2020, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών.   (άρθρο 172 και 184 παρ. 7)

5. Εισάγεται υποχρέωση για τους εργοδότες/παρόχους θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και θέσεων «προεργασίας», να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II» τα στοιχεία ή και τα συμφωνητικά συνεργασίας των ωφελούμενων/ασκούμενων που συμμετέχουν στα Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του άρθρου 83 του ν. 4368/2016 και στα Προγράμματα «Προεργασία» του άρθρου 51 του ν. 3693/2008, καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών ή και τυχόν τροποποιήσεις των συμφωνητικών συνεργασίας.(άρθρο 173)

6.
Τροποποιείται το άρθρο 19 του ν. 4921/2022 αναφορικά με τις εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία. (άρθρα 174-176)

7.
Τροποποιείται το άρθρο 235 του ν. 4386/2016, ώστε να προστεθεί στις εξαιρέσεις από το δηλούμενο εισόδημα, που υπολογίζεται για την ένταξη στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το ειδικό βοήθημα της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989, το οποίο χορηγείται σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους.  (άρθρο 177)

8. Εισάγεται ειδικό καθεστώς (αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο) για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τη Δ.ΥΠ.Α. για την αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στα Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής και προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στους παρόχους και στους δικαιούχους των προγραμμάτων, σε περίπτωση παράβασης των όρων τους. (άρθρο 178)

9.
Επεκτείνεται το ειδικό καθεστώς (ακατάσχετο και αφορολόγητο) των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών της Δ.ΥΠ.Α. στο βοήθημα που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 [χορηγείται σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών]. (άρθρο 179)

10. Τροποποιείται το άρθρο 87 του ν. 4706/2020, αναφορικά με την διαδικασία ρύθμισης των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων έως 31.12.2015, δικαιούχων επιδότησης από τη Δ.ΥΠ.Α., λόγω εγκατάστασης της βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή μεταλλευτικής τους επιχείρησης σε παραμεθόριες περιοχές, δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 1767/1988.   (άρθρο 180)

11.
Ρυθμίζεται το ζήτημα της επιδότησης ανεργίας στην περίπτωση απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μίας (1) ημέρας. (Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναστολής του σχετικού επιδόματος). (άρθρο 181)

12. Παρέχεται και σε άτομα με σωματική αναπηρία, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, που λαμβάνουν εξαιτίας της συγκεκριμένης αιτίας σύνταξη ή άλλη προνοιακή παροχή, το δικαίωμα ι) εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο και σε επιμέρους Μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καθώς και ιι) υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 περί απασχόλησης προστατευόμενων προσώπων. (άρθρο 182 )

13. Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της, μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η διάρκεια εκκαθάρισης της εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε.), κ.λπ.(άρθρα 183, 184 παρ.1-6 και 185)


taxheaven.gr

Ο Δ.Σ.Α. μηνύει τον Κωστή Χατζηδάκη για τα “εξαφανισμένα” 62 εκατ. ευρώ από τις εισφορές τους!


 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών - ΔΣΑ, μηνύει τον Κωστή Χατζηδάκη για τα “εξαφανισμένα” 62 εκατομμύρια από τις εισφορές τους...


H μηνυτήρια αναφορά κατατίθεται από τον πρόεδρο του ΔΣΑ Δημ. Βερβεσό ως νόμιμο εκπρόσωπο του Συλλόγου δια του γνωστού ποινικολόγου και μέλους του ΔΣ του ΔΣΑ, Θεόδωρου Μαντά και ζητεί την διερεύνηση καταγγελιών που ήδη είχε υποβάλλει εδώ και πολύ καιρό ο δικηγορικός κόσμος χωρίς να πάρει επαρκείς απαντήσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποθεματικών σε ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ των εισφορών που καταβάλλουν οι δικηγόροι (και συνολικά οι επιστήμονες) από το 2011 και υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 205 εκατομμύρια.

Αυτό αναφέρει αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας dikastiko.gr επισημαίνοντας τα παρακάτω:

Από το 2011 έως το 2020 οι δικηγόροι (κι άλλοι επιστήμονες) καταβάλλουν 120 ευρώ το χρόνο ο καθένας υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ. Το αρχικό καμπανάκι ήταν όταν διαπιστώθηκε πως τα (κυρίως) τα χρόνια της πανδημίας, όταν οι δικηγόροι δεν δούλευαν πήραν ελάχιστη ή ανύπαρκτη ενίσχυση.

Σύμφωνα με δημοσιοποιημένη απάντηση του διοικητή του ΕΦΚΑ το 2020 «…Από το χρόνο θεσπίσεως της εισφοράς μέχρι σήμερα, ο ΕΦΚΑ έχει αποδώσει το ποσό των 63 € εκ. περίπου. Εξ αυτών καταβλήθηκε το ποσό των 970 € χιλ. για το βοήθημα ανεργίας και 300 € χιλ. για τα Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Το υπόλοιπο διαθέσιμο ανέρχεται σε 62,8 € εκ. κατατεθειμένα σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος […] αλλά διατίθενται στοιχεία σχετικά με το σύνολο των δικαιούχων του εν λόγω βοηθήματος, τα οποία έχουν ως εξής:

 1. Για το έτος 2019 Δικαιούχοι: 356, Ποσό 810.000 €
 2. Για έτος 2020 Δικαιούχοι: 44, Ποσό 160.000 €….»

Οι δικηγόροι λοιπόν λένε ξεκάθαρα πως:

 • Προξενήθηκε βεβαιωμένο ταμειακό έλλειμμα των ως άνω λογαριασμών περίπου δέκα (10.000.000) εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο παρανόμως παρακρατείται παρά του e-ΕΦΚΑ επί σειρά ετών, με συνέπεια τη ζημία του ειδικού λογαριασμού από την απώλεια των τόκων και λοιπών πρόσθετων απόδοσης αυτού,

 • Αφετέρου δε αποξένωσαν τον Οργανισμό, από το κονδύλιο ύψους εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (62.800.000) ευρώ μεταφέροντας το σε άλλο τραπεζικό οργανισμό για αλλότριο σκοπό (στην Τράπεζα Ελλάδος).


Οι δικηγόροι λοιπόν ζητούν τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα) όλων ως σήμερα αρμοδίων (Διοικητών και μελών του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και του e-ΕΦΚΑ), καθώς και του Κωστή Χατζηδάκη υπό την ιδιότητα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
πηγή: dikastiko.gr

Γιάνης Βαρουφάκης: «Το ασφαλιστικό σύστημα πηγή ανασφάλειας και καθρέφτης της αργόσυρτης κατάρρευσης της "Μητσοτάκης ΑΕ"» (vid)


Η ομιλία του Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό.


Ας δούμε όμως το ασφαλιστικό σφαιρικότερα, είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης, γιατί έχει σημασία να μη χάνουμε το δάσος για το δέντρο. Δεν είναι βιώσιμο, το γνωρίζετε. Σύντομα, πολύ σύντομα σε αυτή τη χώρα, τρεις συνταξιούχοι θα αντιστοιχούν σε πέντε εργαζόμενους, εκ των οποίων πέντε εργαζομένων οι δύο θα καταβάλλουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική εισφορά στον ΕΦΚΑ. Με άλλα λόγια, δεν έχουν λαμβάνειν σοβαρή σύνταξη για το μέλλον. Θα καταλήξουν δηλαδή με συντάξεις άγριας πείνας. Έτσι το κράτος είτε θα αναγκαστεί πάλι να δανείζεται για να αποτρέψει κοινωνικές εξεγέρσεις είτε θα ρίξει τους συνταξιούχους σε νέα φάλαγγα μιζέριας και αναξιοπρέπειας.

Η δική σας λύση, κρίνοντας από τα πεπραγμένα σας των τελευταίων τριών ετών, είναι να μεταφέρετε σιγά σιγά ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστημα στον ιδιωτικό τομέα. Με άλλα λόγια, οι εισφορές να δίνονται σε χρηματιστές για να τζογάρουν στο χρηματιστήριο, μπας και αυγατέψουν. Υπάρχει πιθανότητα για κάποια χρονικά διαστήματα όντως να αυγατέψουν. Όταν χάνουν όμως, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει;Αναλυτικά η ομιλία του Γιάνη Βαρουφάκη στη Βουλή

«Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρνετε ένα νομοσχέδιο που άπτεται του ασφαλιστικού. Ο κόσμος εκεί έξω καίγεται αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια, καίγεται με τις τιμές της ενέργειας, αλλά όντως το ασφαλιστικό είναι η πραγματική βραδυφλεγής βόμβα, βαθιά χωμένη στα θεμέλια αυτής της κοινωνικής οικονομίας. Είναι ένα ασφαλιστικό που καθημερινά γίνεται όλο και περισσότερο πηγή αυξανόμενης ανασφάλειας, αλλά και ένας καθρέφτης της αργόσυρτης βύθισης της χώρας στη μη βιωσιμότητα.

Θριαμβολογείτε εσείς της Κυβέρνησης, της Συμπολίτευσης, για την πρώτη μεγάλη αύξηση στις συντάξεις, γι’ αυτό το 8%. Βαφτίζετε δηλαδή τις μειώσεις της ήδη απελπιστικά χαμηλής αγοραστικής δύναμης της μέσης σύνταξης, αύξηση. Το 8% τι σχέση έχει με τον πληθωρισμό, ακόμα και τον επίσημο; Αν βάλουμε μάλιστα τον ανεπίσημο, τον πραγματικό πληθωρισμό που αντιμετωπίζει ένας χαμηλοσυνταξιούχους, που δεν είναι λιγότερο από 25%, κύριε Υπουργέ –εσείς συγκεκριμένα γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα χαμηλότερα εισοδήματα σε περιόδους πληθωρισμού έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο πληθωρισμό-, μιλάμε για μια πραγματική καθίζηση της αγοραστικής αξίας των συντάξεων αυτή τη στιγμή στη χώρα.

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή –ΑΤΑ- για τις χαμηλές συντάξεις είναι η θέση του ΜέΡΑ25 εδώ και δύο χρόνια. Εσείς εφαρμόζετε την ΑΤΑ, αλλά όχι για το επίπεδο των συντάξεων, αλλά για το επίπεδο των ασφαλιστικών εισφορών 1,2 εκατομμυρίων συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας από την 1η Ιανουαρίου του 2023.

Ας δούμε όμως το ασφαλιστικό σφαιρικότερα. Γιατί έχει σημασία να μη χάνουμε το δάσος για το δέντρο. Δεν είναι βιώσιμο, το γνωρίζετε. Σύντομα, πολύ σύντομα σε αυτή τη χώρα, τρεις συνταξιούχοι θα αντιστοιχούν σε πέντε εργαζόμενους, εκ των οποίων πέντε εργαζομένων οι δύο θα καταβάλλουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική εισφορά στον ΕΦΚΑ. Με άλλα λόγια, δεν έχουν λαμβάνειν σοβαρή σύνταξη για το μέλλον. Θα καταλήξουν δηλαδή με συντάξεις άγριας πείνας. Έτσι το κράτος είτε θα αναγκαστεί πάλι να δανείζεται για να αποτρέψει κοινωνικές εξεγέρσεις είτε θα ρίξει τους συνταξιούχους σε νέα φάλαγγα μιζέριας και αναξιοπρέπειας.

Η δική σας λύση, κρίνοντας από τα πεπραγμένα σας των τελευταίων τριών ετών, είναι να μεταφέρετε σιγά σιγά ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστημα στον ιδιωτικό τομέα. Με άλλα λόγια, οι εισφορές να δίνονται σε χρηματιστές για να τζογάρουν στο χρηματιστήριο, μπας και αυγατέψουν. Υπάρχει πιθανότητα για κάποια χρονικά διαστήματα όντως να αυγατέψουν. Όταν χάνουν όμως, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει;

Αλήθεια, από τότε που εισάγατε τον τζόγο στις επικουρικές, αν είχαν –για απαντήστε σε αυτό το ερώτημα– όντως περάσει οι επικουρικές τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες στο χρηματιστήριο, δεν θα είχαμε μία μείωση αυτή τη στιγμή 30% της δυνατότητας των επικουρικών ταμείων να πληρώνουν, να καταβάλλουν επικουρικές συντάξεις; Θα το είχαμε. Κοιτάξτε τα χρηματιστήρια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό που σας λέω είναι η πραγματικότητα. Οπότε όταν κερδίζουν τα χρηματιστήρια, ίσως να υπάρξει μια αύξηση στα επικουρικά ταμεία. Όμως, όταν θα χάνουν, είτε θα αφήσετε τους ηλικιωμένους να πεθάνουν είτε θα δανείζεστε από την τρόικα.

Μια ερώτηση στους κυβερνητικούς Υπουργούς και Βουλευτές και Βουλεύτριες. Από το κάζο της Λιζ Τρανς στη Βρετανία μάθατε κάποιο μάθημα; Συνειδητοποιείτε τι συνέβη εκεί, σε μια χώρα όπου ουσιαστικά το ασφαλιστικό σύστημα έχει περάσει στον ιδιωτικό τομέα και έχει δεσμευτεί με την πορεία του χρηματιστηρίου; Είδατε τι συνέβη σ’ αυτή την ανάδραση μεταξύ της κρίσης των ασφαλιστικών, ιδιωτικών βεβαίως, εταιρειών στη Βρετανία και την κρίση του δημόσιου χρέους; Έριξε μια κυβέρνηση. Μάθατε κάποιο μάθημα από αυτό;

Ξέρετε πως ακόμα και η JP Morgan προχθές έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για κυβερνήσεις σαν τη δική σας, που παραδίδουν όλο και περισσότερο κομμάτι φιλέτο του ασφαλιστικού στις αγορές χρήματος; Υπάρχει κάποιος, κάποια στο Υπουργείο του κ. Χατζηδάκη που να μπορεί να καταλάβει καν αυτό το ερώτημα, όχι να το απαντήσει;

Σκεφτείτε τον γενικότερο παραλογισμό στον οποίο οδηγεί η σταδιακή ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού. Σε περίοδο κρίσης που ανεβαίνουν τα επιτόκια και έτσι συμπιέζονται και οι αποδόσεις στα χρηματιστήρια και ο κρατικός προϋπολογισμός ενός κράτους που έχει να αποπληρώνει όλο και διογκούμενο δημόσιο χρέος, αν το κράτος δεν δανειστεί και άλλα χρήματα, θα μειώνονται οι συντάξεις.

Αυτό το σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείτε λειτουργεί, όχι σαν ένα αμορτισέρ που αποσβένει τους κραδασμούς των κρίσεων, αλλά σαν έναν επιταχυντή των κραδασμών για τα επόμενα δέκα-δεκαπέντε χρόνια. Βαδίζετε με αυτοπεποίθηση στον δρόμο νέων πτωχεύσεων, που γεννούν νέες ευκαιρίες όμως αυτή τη φορά, αντίθετα με το 2010, για τους ημέτερους, για τα funds, για τα νέα funds, τα οποία θα αναλάβουν τις ιδιωτικοποιημένες συντάξεις.

Όλα δένουν, όλα έρχονται και «κουμπώνουν» μεταξύ τους. Η ακρίβεια οδηγεί σε υπερκέρδη για τους πολύ λίγους, είτε είναι στον χώρο της ενέργειας είτε είναι στα σούπερ-μάρκετ. Κάθε ευρώ υπερκέρδους των βαρόνων του ρεύματος, των σουπερμαρκετάδων, ουσιαστικά μεταναστεύει από την ελληνική οικονομία. Αυτά τα κέρδη φεύγουν από την κυκλική ελληνική οικονομία, πηγαίνουν στα Cayman Islands ή το Λουξεμβούργο, σε κάποιον φορολογικό παράδεισο. Ταυτόχρονα, αυξάνουν την ανάγκη δανεισμού για επιδοτήσεις και για φιλοδωρήματα, έτσι ώστε να συγκρατείται η λαϊκή οργή και να στρώνετε τον δρόμο προς τη διπλή εκλογική αναμέτρηση που θα έχουμε την επόμενη χρονιά.

Αυτή η νέα λιτότητα, όχι μόνο βαραίνει ακόμα περισσότερο το δημόσιο χρέος διαχρονικά, αλλά δημιουργεί, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, νέα «κόκκινα» δάνεια. Όμως, αντίθετα με τα «κόκκινα» δάνεια της περιόδου 2010-2016, τα τελευταία χρόνια λόγω του «ΗΡΑΚΛΗ» τα νέα «κόκκινα» δάνεια από τη μια μεριά θα είναι πηγή μιζέριας για τους πολλούς, αλλά θα είναι και πηγή προσόδων για τους πολύ λίγους.

Θα μου επιτρέψετε να παραθέσω verbatim κάτι που είχα πει στην πλατεία Σανταρόζα στην προεκλογική τελική μας συγκέντρωση πριν τις εκλογές του Ιουλίου του 2019: «Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που θα εκλεγεί θα οικοδομήσει στα θεμέλια του τέταρτου μνημονίου του κ. Τσίπρα ένα νέο ολιγαρχικό φαγοπότι, κάτι που θα απαιτήσει μεγάλες δόσεις αυταρχισμού και καταστολής». Αυτά τον Ιούλιο του 2019.

Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, να που θέσατε τους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛΑΣ στην υπηρεσία των «κορακιών», των «αρπακτικών», που νέμονται αυτή την ψευτο-αγορά του «ΗΡΑΚΛΗ», που το «Μένουμε Σπίτι» της πανδημίας τι το έκαναν; «Έξω από το σπίτι», για πάρτη ούτε καν του τραπεζίτη, αλλά για πάρτη του fund που το πήρε από τον τραπεζίτη.

Στη χθεσινή «Ναυτεμπορική», που δεν νομίζω ότι είναι καμία ιδιαίτερα αριστερή, ανατρεπτική, επαναστατική εφημερίδα, γράφει ότι πιέζουν οι θεσμοί –η τρόικα- για επανεκκίνηση των πλειστηριασμών. Παράλληλα, στο άλλο «επαναστατικό», «κομμουνιστικό» έντυπο, το «Capital», λέει ότι πιέζουν οι θεσμοί για την παγιοποίηση του επιτυχημένου προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ», προκειμένου –λέει- να δημιουργηθεί ένα μόνιμο δίχτυ ασφαλείας απέναντι στον εντεινόμενο κίνδυνο δημιουργίας νέων «κόκκινων» δανείων. Δεν το λέμε εμείς ότι δημιουργείται ένας νέος οχετός «κόκκινων» δανείων. Οι εκπρόσωποι των funds το λένε.

Δίχτυ ασφαλείας για ποιους, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Για τα «αρπακτικά», για τα στελέχη της Μητσοτάκης ΑΕ που έχουν και «τρέχουν» τα αρπακτικά ταμεία. Δίχτυ ασφαλείας για τους δικούς σας, αλλά ταυτόχρονα ένα μπουντρούμι ανασφάλειας για τους μικρομεσαίους, για τους συνταξιούχους, για τη νεολαία, για το μέλλον αυτής της χώρας.

Αλήθεια, εκείνη η τρόικα τελικά δεν έφυγε; Γιατί τώρα ακούμε από τα Μέσα τα οποία στηρίζουν και την Κυβέρνησή σας ότι πιέζει –λέει- για την παγιοποίηση του «ΗΡΑΚΛΗ» και για την επανεκκίνηση των πλειστηριασμών.

Και βέβαια, δεν έφυγε. Όλο φεύγει και όλο μένει. Πώς να μην μείνει όταν είμαστε σε καθεστώς χρεοδουλοπαροικίας για τα επόμενα σαράντα-πενήντα χρόνια; Ήταν δυνατόν να φύγει η τρόικα απ’ αυτή τη χώρα, αφού εσείς οι τρεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, της παραδώσατε τα «κλειδιά» αυτής της χώρας το 2010, το 2012, το 2015 και ξανά τον Αύγουστο του 2018, κάτι το οποίο βεβαίως το παρουσιάσατε ως «μεταμνημόνιο»;

Έχω ένα ερώτημα για τους φίλους και τις φίλες του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική διακυβέρνηση, ωραία, έστω ότι σας πιστεύω. Σε αυτές τις νέες απαιτήσεις της τρόικας, στην οποία αναφέρθηκε χθες η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και το CAPITAL για επανεκκίνηση πλειστηριασμών, για παγίωση του ΗΡΑΚΛΗ, μια τέτοια σαν αυτήν που ευαγγελίζεστε προοδευτική διακυβέρνηση τι θα κάνει; Θα πει ναι σε όλα πάλι; Θα ζητάτε οι εξώσεις να γίνονται, αλλά με περισσότερο τακτ και περισσότερο ανθρωπισμό ή θα απαιτήσετε από την δική σας ηγεσία να κάνει την ρήξη, την οποία η δική σας ηγεσία αποκάλεσε αυταπάτη και έκανε τα πάντα για να την δαιμονοποιήσει; Είναι ένα μεγάλο ερώτημα για εσάς. Θα καταργήσουμε τον ΗΡΑΚΛΗ; Είναι πολύ απλό. Διότι η προστασία της πρώτης κατοικίας και του μικρομάγαζου, την ώρα που υπάρχει ο ΗΡΑΚΛΗΣ δεν γίνεται. Νόμος Κατσέλη δεν μπορεί να συνυπάρξει με τον ΗΡΑΚΛΗ. Είτε θα υπάρξει προστασία είτε θα υπάρξει ΗΡΑΚΛΗΣ. Και τα δύο δεν γίνεται.

Πρέπει να πάρετε μια θέση γι’ αυτό, γιατί προεκλογικά θα έρθετε αντιμέτωποι με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ψηφοφόρους που πάρα πολύ σωστά απαιτούν από εσάς μία απάντηση. Εμείς την δίνουμε. Ρήξη. Ρήξη με αυτό το καθεστώς της παραγωγής προσόδων μέσα από την πτώχευση των πολλών.

Γιατί η προοδευτική διακυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, τόσο της Συμπολίτευσης όσο και της Αντιπολίτευσης, δεν συνιστά ένα χτύπημα παρηγοριάς, ένα πατ πατ στην πλάτη εκείνου ή εκείνης που εκδιώχνετε από το σπίτι τους. Η προοδευτική λύση απαιτεί ρήξη με όλα εκείνα που συνεχίζουν να παράγουν προσόδους μέσα από τη φτωχοποίηση των πολλών.

Τώρα εσείς, της Κυβέρνησης, θα κατέβετε στις εκλογές με δύο παντιέρες, με δύο μαγικές λύσεις συνταγές για το τέλος των προβλημάτων της χώρας. Είναι το αφήγημα σας, γιατί σύμφωνα με εσάς δεν υπάρχει χρεοδουλοπαροικία και αυτό είναι ένα κύημα της δικής μου φαντασίας, της δικής μας φαντασίας. Η πρώτη μαγική σας λύση, η πρώτη παντιέρα είναι ότι βαυκαλίζεστε πως το χρέος μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, του ονομαστικού ΑΕΠ. Προφανώς μειώνεται.

Όμως, κυρίες και κύριοι, η δυνατότητα του κράτους να αποπληρώσει τα δάνειά του, δεν αυξάνεται κατά 10% όταν οι τιμές αυξάνονται κατά 10% κι έτσι αυξάνεται το ονομαστικό ΑΕΠ κατά 10%. Είναι στοιχειώδες λάθος. Το ερώτημα είναι το κάνετε από ανοησία ή το κάνετε για να ρίξετε στάχτη στα μάτια του κόσμου; Εγώ πάντοτε όταν έχω αυτό το δίλημμα, ποτέ δεν σας θεωρώ ανόητους.

Η δεύτερη παντιέρα, ο δεύτερος πυλώνας του αφηγήματος σας, είναι οι επενδύσεις. Μιλάτε για επενδύσεις. Ναι πράγματι, ο τρόπος με τον οποίο μετρούνται οι ακαθάριστες επενδύσεις φυσικού κεφαλαίου, εξασφαλίζει ότι σε αυτή την περίοδο που έχουμε εδώ και ενάμιση χρόνο μια σημαντική εισροή κεφαλαίων στη χώρα για αγορά ακινήτων ουσιαστικά, αυξάνουν αυτό που θεωρεί η ΕΛΣΤΑΤ επενδύσεις.

Για πείτε μου, πώς βοηθάει το ασφαλιστικό μας -μιας και φέρνετε ένα νομοσχέδιο σε σχέση με το ασφαλιστικό- αλλά και γενικότερα το ταμείο το δημόσιο; Πώς βοηθιέται η χώρα από την αγορά μιας πολυκατοικίας από κάποιον ξένο ή κάποια ξένη που έρχεται, αγοράζει μια πολυκατοικία, την κάνει AIRBNB; Έρχονται ξένοι τουρίστες στην πολυκατοικία αυτή, τα χρήματα τους πηγαίνουν από τον λογαριασμό τους στην Αμερική, στη Γερμανία, στο λογαριασμό του ξένου στο εξωτερικό. Αφήνει ένα πολύ μικρό ποσοστό φόρων, αυτό το 11%, πόσο είναι; Πώς βοηθιέται η χώρα από αυτή την επένδυση; Είναι ο ορισμός της μη παραγωγικής επένδυσης; Η απάντηση είναι ότι καθόλου δεν βοηθιέται.

Ένα άλλο ερώτημα. Έρχεται μία εταιρεία από το Ισραήλ, από την Σιγκαπούρη -δεν έχει σημασία από πού- και αγοράζει αγροτική γη, κάτι που ξέρετε ότι γίνεται κατά κόρον τώρα. Εισροή κεφαλαίων. Παύει να καλλιεργείται αυτή η γη, τοποθετούνται φωτοβολταϊκά με επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ κ.λπ., αλλά το ρεύμα το οποίο βγαίνει με μηδενικό, οριακό κόστος από αυτά τα φωτοβολταϊκά, ο κόσμος μάς το αγοράζει σαν να παρήχθη από το πιο ακριβό Τεξανικό, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και τα κέρδη πηγαίνουν στα Cayman Islands.

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε -πραγματικά βάλτε το χέρι στην καρδιά και απαντήστε- ότι αυτή η επένδυση ωφελεί την ελληνική κοινωνική οικονομία; Τζίφος οι επενδύσεις για τις οποίες θριαμβολογείτε. Οι σοβαροί υπομονετικοί επενδυτές δεν έρχονται στην Ελλάδα για δύο λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Πρώτον, γιατί ξέρουν ότι με ένα τηλεφώνημα του κ. Περιστέρη, του κ. Μελισσανίδη, του κ. Βαρδινογιάννη και των υπολοίπων, εσείς ή οι γενικοί γραμματείς σας ή κάποιος μέσα στα Υπουργεία σας ή κάποιος στο Μαξίμου θα μπλοκάρει την επένδυση.

Ο δεύτερος λόγος, γιατί ξέρουν ότι σε μερικά χρόνια, τουλάχιστον το 2030, 2031, 2032 -και αυτό έχει σημασία για έναν υπομονετικό επενδυτή, γιατί κοιτάει μπροστά δέκα χρόνια, όχι δέκα μήνες- το δημόσιο ταμείο θα βογκά από τις αποπληρωμές στην Τρόικα, το ασφαλιστικό θα απαιτεί περισσότερο δημόσιο χρήμα. Ο συνδυασμός του δημόσιου χρέους, του νέου οχετού «κόκκινων» δανείων και του ασφαλιστικού κενού εγγυώνται -και το ξέρει αυτό ο υπομονετικός εν δυνάμει επενδυτής που δεν θα γίνει ποτέ επενδυτής στην Ελλάδα- το βάθεμα της μονιμοποιημένης ελληνικής χρεοκοπίας, την υπερφορολόγηση, την αποεπένδυση, το συνεχιζόμενο φευγιό των νέων μας ανθρώπων που, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν αντισταθμίζονται οι νέοι και οι νέες που φεύγουν από τους καλοδεχούμενους νέους και νέες του εξωτερικού, ξένους πολίτες που έρχονται στην Ελλάδα ως ψηφιακοί νομάδες. Έρχονται στην όμορφη χώρα μας γιατί είναι ωραίο να ζεις στην χώρα μας, εφόσον δεν δουλεύεις εδώ. Έρχονται και δουλεύουν εξ αποστάσεως για ξένες εταιρείες, σοβαρές ξένες εταιρείες που δεν έχουν όμως καμία όρεξη να έρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, στο ΜέΡΑ25 δεν μιλάμε ελαφρά τη καρδία για τη ρήξη, δεν θέλουμε. Θα θέλαμε να μην υπάρχει λόγος για ρήξη. Όμως κάθε μέρα που περνάει αυτός ο πραγματικός οχετός των «κόκκινων» δανείων, αλλά και η διόγκωση του δημόσιου χρέους, αυτή η συρρίκνωση των πραγματικών μισθών και συντάξεων που συρρικνώνει εν δυνάμει την ενεργό ζήτηση στη χώρα, η διαφθορά ενός πολιτικού και μιντιακού συστήματος, το οποίο αποτρέπει τις υπομονετικές, μακροπρόθεσμες, σοβαρές, παραγωγικές επενδύσεις ενός μιντιακού συστήματος και πολιτικού συστήματος κομμένου και ραμμένου στα μέτρα δέκα Ελλήνων ολιγαρχών, κάποιων ξένων κοράκων και της τρόικας που όλο φεύγει και όλο αρνείται να φύγει.

Όλα αυτά φέρνουν την ερημοποίηση της χώρας. Μοιράζετε εξευτελιστικά φιλοδωρήματα, αλλά ταυτόχρονα και άγρια καταστολή σε όσους δεν εξαγοράζονται με τα εξευτελιστικά φιλοδωρήματα και το κάνετε αυτό, ώστε οι πολλοί να ανέχονται την λεηλασία της πατρίδας μας από τους πολύ λίγους που σας κρατάνε εσάς στα πράγματα. Είναι πατριωτικό μας καθήκον η ρήξη, είναι ευρωπαϊκό μας καθήκον η ρήξη.

Είναι ένα καθήκον που το κάνετε εσείς πιο επιτακτικό με κάθε νομοσχέδιο σαν το σημερινό, το οποίο το φέρνετε σε αυτό το απαξιωμένο από τα μνημονιακά κόμματα και τις μνημονιακές διαδικασίες, σε αυτό το καχεκτικό Κοινοβούλιο.»

ΕΝΔΙΣΥ: «Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι που θα διαπιστώσουν λάθη στο τελικό ποσό της σύνταξής τους»


Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων - ΕΝΔΙΣΥ - με ανακοίνωσή του που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δικτύου ενημερώνει τους Έλληνες συνταξιούχους για δύο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την καθηστέρηση να λάβουν ακόμα την συνταξιοδοτική απόφαση των κύριων συντάξεων τους και αυτών που έχουν λάβει την κύρια σύνταξή τους χωρίς να έχει υπολογιστεί το σύνολο του ασφαλιστικού χρόνου.

 

Πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες πολιτών ότι δεν έχουν λάβει τα ακριβή ποσά που περίμεναν κατά την απονομή της κύριας σύνταξής τους, ή ότι καθυστερεί υπερβολικά η έκδοσή της. Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Εργασίας ότι οι εκκρεμότητες μηδενίστηκαν, φαίνεται από τις καταγγελίες που γίνονται καθημερινά, ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό.

Οι ομάδες δυσαρεστημένων ασφαλισμένων – συνταξιούχων είναι οι εξής:


 1. Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση ακόμα και πριν από το 2019, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα την συνταξιοδοτική απόφαση: Στην περίπτωση αυτή, εντάσσονται κυρίως οι χιλιάδες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, κυρίως στο δημόσιο και τον ΟΑΕΕ ή το ΕΤΑΑ (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι) ή το δημόσιο και το ΙΚΑ, ή επίσης το ΙΚΑ και ένα από τα ταμεία των μη μισθωτών. Στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγονται και κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις αναγνωρίσεων πλασματικών ετών. Επισημαίνεται ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στις «ανελαστικές», δηλαδή εκείνες που κινδυνεύουν να απορριφθούν από τον ΕΦΚΑ. Οι πολίτες που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία πρέπει να υποβάλλουν ένα σχετικό ερώτημα για την πορεία της αίτησής τους στο 1555, δηλαδή στο τηλεφωνικό κέντρο, που έχει ενεργοποιήσει εδώ και 15 μήνες ο ΕΦΚΑ. Αν από εκεί δεν υπάρξει έγκαιρη ή ικανοποιητική απάντηση, πρέπει να κλείσουν ένα ηλεκτρονικό ραντεβού και να ενημερωθούν από την αρμόδια διεύθυνση για την πορεία της αίτησής τους. Έτσι, θα διαπιστώσουν αν έχουν τρόπο να ξεπεράσουν την όποια εμπλοκή έχει υπάρξει.

 2. Όσοι έχουν λάβει την κύρια σύνταξή τους, εδώ και μερικούς μήνες, χωρίς να έχει υπολογιστεί το σύνολο του ασφαλιστικού χρόνου. Πρόκειται για χιλιάδες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, για τις οποίες δεν έχει υπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης των άλλων ταμείων. Λάθη και παραλείψεις έχουν εντοπιστεί στην αναγνώριση πλασματικών χρόνων, όπως ημέρες στρατιωτικής υπηρεσίας, ημέρες τακτικής ανεργίας, εξαγοράς λόγω σπουδών, τέκνων ή κενών διαστημάτων. Πρόκειται για συντάξεις που έχουν εκδοθεί με την διαδικασία fast track (νέες αιτήσεις) ή με τη διαδικασία των «συντάξεων εμπιστοσύνης» (παλαιές συντάξεις). Μάλιστα, στις νέες αποφάσεις αναγράφεται ότι υπάρχει επιφύλαξη για μελλοντική αναθεώρησή τους. Εάν οι ασφαλισμένοι έχουν ενδείξεις πως για την περίπτωσή τους, δεν έχουν υπολογιστεί όλα τα έτη ασφάλισης ή δεν έχουν συνυπολογιστεί χρόνοι που έχουν δηλωθεί από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, τότε θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση. Οι λόγοι μη υπολογισμού όλων των ετών ασφάλισης χαρακτηρίζονται «τυπικοί». Άλλωστε, το υπουργείο Εργασίας έχει ξεκαθαρίσει ότι όλες οι περιπτώσεις που εκδίδονται με επιφύλαξη θα επανεξεταστούν. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος μακροχρόνιας καθυστέρησης στην έκδοση των νεών, τροποποιημένων εκκαθαριστικών απονομής σύνταξης, άρα και της νέας ταλαιπωρίας για χιλιάδες συνταξιούχους, που θα αναγκαστούν επί μακρόν να ζήσουν, με αισθητά μικρότερο εισόδημα από το αναμενόμενο.


πηγή: endisy.gr

Θεανώ Φωτίου: «Εμπαιγμός για τους ευάλωτους τα 224 εκ. "δώρο" Χριστουγέννων ενώ αυξάνονται κατακόρυφα η φτώχεια και οι ανισότητες» - (vid)

Η Θεανώ Φωτίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων επί του Σ/Ν για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας

«Δίνετε ως ενίσχυση για τα Χριστούγεννα 224 εκατομμύρια όταν θα «εξοικονομήσετε» 480 εκατομμύρια από τον προνοιακό προϋπολογισμό του 2022. Με απλά λόγια καταφέρνετε, τη στιγμή που αυξάνεται η φτώχεια, να μειώνονται οι δικαιούχοι επιδομάτων...», κατήγγειλε η τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ, Θεανώ Φωτίου.


Μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων επί του Σ/Ν για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, η Θεανώ Φωτίου, βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και αναπλ. τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόνισε τα εξής:

«Η προχειρότητα δε με την οποία νομοθετείτε, είναι ολοφάνερη όταν με το παρόν νομοσχέδιο τροποποιείτε δικό σας νόμο του 2021, γιατί απλώς ξεχάσατε ότι πέρυσι υπήρχαν στην ΕΕΤΑΑ δύο προγράμματα vouchers για βρεφονηπιακούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ, ένα για ιδιωτικούς υπαλλήλους και ένα για δημόσιους. Νομοθετήσατε λοιπόν την πληρωμή των vouchers μόνο των ιδιωτικών υπαλλήλων στις δομές που έκλεισαν λόγω covid. Όσο για τη φετινή χρονιά, κανένα voucher για το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο δεν έχει πληρωθεί, ούτε σε δημόσιες, ούτε σε ιδιωτικές δομές.»


Η τοποθέτηση της Θεανώς Φωτίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων επί του Σ/Ν για τον «εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων»

«Θα μιλήσω αποκλειστικά για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πρώτα-πρώτα για τους ακραία φτωχούς. Στα 3,5 χρόνια διακυβέρνησής σας έχετε αυξήσει όλους τους δείκτες φτώχειας, παιδικής φτώχεια και ανισοτήτων, τους οποίου μειώσαμε κατά 5 μονάδες επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ’

Και σήμερα, μέσα στο φοβερό έτος 2022, επιλέξατε να μειώσετε τις παροχές, τόσο για τους ακραία φτωχούς, τους δικαιούχους του ΕΕΕ (πρ. ΚΕΑ), που θα πάρουν λιγότερα 148 εκ. φέτος από ό,τι προβλέπει ο π/υ, όσο και για τα παιδιά, που οι γονείς τους θα λάβουν 142 εκ. λιγότερα συνολικά από το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης και τα σχολικά γεύματα. Το ίδιο μειώνετε κατά 22 εκ. τη δαπάνη για τα επιδόματα αναπηρίας και τα επιδόματα των ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Τι αντιπαραθέτετε σε αυτές τις περικοπές; Τις δήθεν ενισχύσεις για τους ευάλωτους που συνεχώς ανακοινώνει ο κ. Μητσοτάκης ως «φιλόστοργος» Πρωθυπουργός. Δίνετε ως ενίσχυση για τα Χριστούγεννα 224 εκατομμύρια όταν θα «εξοικονομήσετε» 480 εκατομμύρια από τον προνοιακό προϋπολογισμό του 2022. Με απλά λόγια καταφέρνετε, τη στιγμή που αυξάνεται η φτώχεια, να μειώνονται οι δικαιούχοι επιδομάτων.

Πώς; Πλαγιοκοπώντας επιδόματα και δικαιούχους με διάφορους τρόπους. Όπως αυξάνοντας τις αντικειμενικές αξίες αποκλείονται δικαιούχοι από το ΕΕΕ, το στεγαστικό επίδομα ή το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Ή αφαιρώντας τιμωρητικά από την οικογένεια το ΕΕΕ, το Επίδομα Παιδιού και το Επίδομα Στέγης εάν έστω και ένα παιδί της χάσει την τάξη λόγω απουσιών. Όσο για το 1,5 Επίδομα Παιδιού έκτακτης ενίσχυσης γίνεται δώρο-άδωρο για τι φτωχές οικογένειες με παιδιά γιατί συνυπολογίζεται στο εισόδημα και χάνουν έτσι ΕΕΕ.

Όσον αφορά τα δύο νέα πιλοτικά προγράμματα, της Πρώιμης Παρέμβασης, και της Επιχορήγησης Παρεμβάσεων Προσβασιμότητας, για τα οποία δίνετε 35 και 24 εκατομμυρίων αντίστοιχα (ελάχιστα για τια ανάγκες που υπάρχουν), είναι νομοθετικά κελύφη που αφήνουν εκτός όλα τα βασικά στοιχεία του κάθε προγράμματος, παραπέμποντάς τα σε ΚΥΑ. Όπως κάνατε με τον Προσωπικό Βοηθό Αναπήρου. Βάλατε τον κόσμο να κάνει αιτήσεις και μόλις προχτές, 14 μήνες μετά το νόμο, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τους ψυχολόγους που ενδιαφέρονται να μπουν στις επιτροπές κρίσης των αιτήσεων (!) Για να μην αναφερθούμε και στο Πρόγραμμα της Εγγύησης για το Παιδί, «Child Guarantee», που, ενώ υποτίθεται ότι το πιλοτικό έχει ολοκληρωθεί, καμία αξιολόγηση αποτελεσμάτων εν όψει πανελλαδικής εφαρμογής δεν έγινε.

Φροντίζετε όμως με περισσή σπουδή να νομοθετείτε ώστε να μπορούν όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή και ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που επί ΝΔ απέκτησαν μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση των πόρων τους, να επιχορηγούν δομές κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ανοίγετε νέα κανάλια για διασπάθιση του δημόσιου χρήματος.

Η προχειρότητα δε με την οποία νομοθετείτε, είναι ολοφάνερη όταν με το παρόν νομοσχέδιο τροποποιείτε δικό σας νόμο του 2021, γιατί απλώς ξεχάσατε ότι πέρυσι υπήρχαν στην ΕΕΤΑΑ δύο προγράμματα vouchers για βρεφονηπιακούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ, ένα για ιδιωτικούς υπαλλήλους και ένα για δημόσιους. Νομοθετήσατε λοιπόν την πληρωμή των vouchers μόνο των ιδιωτικών υπαλλήλων στις δομές που έκλεισαν λόγω covid. Όσο για τη φετινή χρονιά, κανένα voucher για το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο δεν έχει πληρωθεί, ούτε σε δημόσιες, ούτε σε ιδιωτικές δομές.»

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Συνταξιούχων: Πρωτοβουλίες του ΕΝΔΙΣΥ, Δελτίο Τύπου, Εξώδικο στον Δ/τή του e-ΕΦΚΑ και Αναφορά Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.


Η συλλογική συνεργασία του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων - ΕΝΔΙΣΥ και της Τομεάρχου Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου δίνεται μια δυναμική προώθηση του χρονίζοντος αιτήματος για εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.


Στην Βουλή έφτασε το θέμα που ανέδειξε την περασμένη εβδομάδα το ΕΝΔΙΣΥ, αναφορικά με δεκάδες περιπτώσεις συνταξιούχων – μέλη του, οι οποίοι έχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για την καταβολή αναδρομικών, που όμως ο ΕΦΚΑ δεν εκτελεί. Η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και 57 βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατέθεσαν χθες αναφορά προς τον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, ζητώντας εξηγήσεις γι’ αυτό το πρωτοφανές πρόβλημα. Τονίζεται ότι με αυτή την καθυστέρηση, εκτός από την ταλαιπωρία που άδικα υφίστανται οι συνταξιούχοι, επιβαρύνεται και ο Φορέας, με την καταβολή πρόσθετων τόκων που δεν θα έπρεπε να είχαν προκύψει.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση του ΣτΕ από το περασμένο καλοκαίρι, ουσιαστικά μπήκε «απαγορευτικό» στους συνταξιούχους, για να διεκδικήσουν αναδρομικά ποσά που αφορούν περικοπές σε επικούρηση και σε δώρα, στο 11μηνο (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016). Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι περίπου 300.000 συνταξιούχοι που έχουν κάνει αγωγή πριν από τον Ιούλιο του 2021 (ημερομηνία που τέθηκε ως όριο από σχετική διάταξη νόμου). Θεωρητικά και πρακτικά, όταν οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας θα κερδίζουν τις δίκες που έχουν προκαλέσει, τότε θα τους επιδικάζονται τα ποσά που τους αναλογούν και θα πρέπει να απονέμονται από τον ΕΦΚΑ. Άλλωστε, τόσο το Οικονομικό Επιτελείο, όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν επανειλημμένα τονίσει στο παρελθόν ότι η Κυβέρνηση θα κάνει αποδεκτές τις όποιες δικαστικές αποφάσεις, σεβόμενη τον θεσμό της Δικαιοσύνης.

Και όμως, έως τώρα ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει καταβάλλει τα ποσά που δικαιούνται αυτής της κατηγορίας συνταξιούχοι, παρά το γεγονός ότι έχουν στην διάθεσή τους θετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις…

Μένει να διαπιστωθεί εάν η διοίκηση του ΕΦΚΑ θα αναλάβει σχετική πρωτοβουλία, έστω και την ύστατη ώρα και με μεγάλη καθυστέρηση, ώστε μετά την ανακίνηση του θέματος από το ΕΝΔΙΣΥ, αυτοί οι περίπου 160 δικαιούχοι, να λάβουν τα αναδρομικά που δικαιούνται.


Αναφορά βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με πρωτοβουλία της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, σχετικά με τη μη εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

Αναφορά 57 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της  Κ.Ο., σχετικά με το Δελτίο Τύπου του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) που αφορά στο εξώδικο που κατέθεσε το ΕΝΔΙΣΥ προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για τη μη εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές στην αναφορά τους προς τον Υπουργό Εργασίας, μέχρι σήμερα, δεν έχουν εκτελεστεί από τον e-ΕΦΚΑ τελεσίδικες αποφάσεις που δικαιώνουν συνταξιούχους ως προς την καταβολή των αναδρομικών τους, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται ο Οργανισμός με τους αναλογούντες από την ανωτέρω καθυστέρηση τόκους και ζητούν να ενημερωθούν για τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο.

Αναλυτικά:

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: «Εξώδικο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για τη μη εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων»

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταθέτουν προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως αναφορά, το από 10/11/2022 Δελτίο Τύπου του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), σχετικά με το εξώδικο που κατέθεσε το ΕΝΔΙΣΥ προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για τη μη εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Ειδικότερα, καταγγέλλεται ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχουν εκτελεστεί από τον e-ΕΦΚΑ τελεσίδικες αποφάσεις που δικαιώνουν συνταξιούχους ως προς την καταβολή των αναδρομικών τους, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται ο Οργανισμός με τους αναλογούντες από την ανωτέρω καθυστέρηση τόκους.

Με την παρούσα αναφορά θέτουμε υπόψη σας το Δελτίο Τύπου του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, καθώς και το εξώδικο που απέστειλε στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και ζητάμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες σας.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2022

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αμανατίδης Γιάννης
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γιώργος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Νατάσα
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ελευθεριάδου Τάνια
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Κασιμάτη Νίνα
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραϊτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πέρκα Πέτη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓιώργοςΑκολουθεί το δελτίο Τύπου του ΕΝΔΙΣΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβέρνηση διά του e-ΕΦΚΑ δεν εκτελεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις 
για τα αναδρομικά των συνταξιούχων!

Το ΕΝΔΙΣΥ αντιδρά δυναμικά με εξώδικο.

Εμπαιγμός, κοροϊδία και υποκρισία δίχως όρια, σε βάρος των συνταξιούχων! Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η αδιανόητη επιλογή της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ να μην καταβάλει τα αναδρομικά που οφείλονται σε δεκάδες συνταξιούχους – μέλη του ΕΝΔΙΣΥ, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις! Πρόκειται για αναδρομικά που αφορούν το 11μηνο (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016) και υπάρχουν θετικές δικαστικές αποφάσεις για να καταβληθούν τα ποσά που οφείλονται, ανά περίπτωση.

Αλήθεια, πού είναι οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού; Ο κ. Μητσοτάκης δεν ξεκαθάριζε σε όλους τους τόνους ότι θα καταβληθούν τα αναδρομικά που θα ανακύπτουν μετά από δικαστικές αποφάσεις; Ίδιες δεν ήταν και οι τοποθετήσεις του Οικονομικού Επιτελείου; Σχετικές δηλώσεις έχουν γίνει κατ’ επανάληψη, τόσο από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, όσο και από τον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη. Και όμως, οι συνταξιούχοι μάταια περιμένουν το αυτονόητο: Την δικαίωση τους ώστε να λάβουν πίσω, έστω και ένα μικρό μέρος από τα αναδρομικά που τους αναλογούν, καθώς και τους τόκους που έχει διατάξει το δικαστήριο.

Το 2012 μας πετσόκοψαν τις συντάξεις.

Το 2015 αποφάσεις του ΣτΕ δικαίωσαν τους συνταξιούχους και τότε οι αποφάσεις δεν εκτελέστηκαν.

Κατόπιν με αλχημείες και τερτίπια ο e-ΕΦΚΑ προσέφυγε στην επιτροπή του ΣτΕ ώστε να εγκρίνει την εισαγωγή σε πιλοτική δίκη με απώτερο σκοπό τη μείωση του διαστήματος διεκδίκησης των αγωγών από 5 χρόνια σε ενδεκάμηνο απόφαση για την οποία έχουμε προσφύγει ως Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Μετά η κυβέρνηση δήθεν εκτέλεσε την απόφαση του ΣτΕ για το ενδεκάμηνο δίνοντας αναδρομικά για περικοπές στις κύριες συντάξεις στους ν. 4093/12 και ν. 4051/12 αφήνοντας εκτός, δώρα κύριας και επικουρικής καθώς και τις περικοπές στην επικουρική σύνταξη, (επεστράφησαν χρήματα δηλαδή μόνο στο 40% των συνταξιούχων).

Στη συνέχεια, ακόμα και αυτά τα κουτσουρεμένα αναδρομικά, η κυβέρνηση τα φορολόγησε και πήρε πίσω σχεδόν το 55% αυτών!

Τώρα, ως έσχατη πράξη υποκρισίας, δεν καταβάλει η κυβέρνηση διά του e-ΕΦΚΑ ούτε τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι, με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις;

Το ΕΝΔΙΣΥ, έχει στην διάθεσή του, τουλάχιστον 160 περιπτώσεις συνταξιούχων, με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και αυτές είναι οι κάτωθι: Α3236/2022 (7ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών), 11348/2021 (3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών), 1379/2021 (7ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών),1117/2021 (31ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών) και έπεται συνέχεια.

Το ΕΝΔΙΣΥ σεβόμενο την Δικαιοσύνη, επιλέγει την οδό της προστασίας των μελών του από την απίθανη, όσο και προκλητική, συμπεριφορά της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε εξώδικο προς τους υπεύθυνους του Φορέα (με αριθμό 1439/4-11-2022), το οποίο και επισυνάπτουμε, εγκαλώντας τους για τελευταία φορά να εκτελέσουν τις αποφάσεις.

Καλείται ο υπουργός Εργασίας να λάβει γνώση του θέματος και να πράξει αυτό που του αναλογεί εκ της θέσης που κατέχει. Επιτέλους, ας πάψει τις «βόλτες» στα κανάλια για να διαφημίζει τα «ψίχουλα» που υποτίθεται θα προσφέρει ως αυξήσεις στους συνταξιούχους. Ας ασχοληθεί, έστω και για μία φορά στην διετή ως τώρα θητεία του σε αυτό το πόστο, σοβαρά με το πρόβλημα των αναδρομικών.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι συνταξιούχοι ξέρουν τον δρόμο της δικαίωσης. Υπάρχουν και άλλες δικαστικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν και θα αναγκάσουν τους ιθύνοντες του e-ΕΦΚΑ να ανταποκριθούν στο δίκαιο αίτημα για άμεση καταβολή των αναδρομικών. Μην μας αναγκάσετε να φτάσουμε ως τα άκρα. Κινδυνεύετε να κατηγορηθείτε για παράβαση καθήκοντος!

Το ΕΝΔΙΣΥ καλεί τον κ. Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και την Πανελλήνια Ένωση Δικαστών των Διοικητικών Δικαστηρίων να αντιδράσουν ως προς την μη εφαρμογή των τελεσίδικων αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας.

Το ΕΝΔΙΣΥ καλεί τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας; να αντιδράσουν για την κατάντια της πολιτικής ηγεσίας που υποτιμά την Δικαστική εξουσία μη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της.


Επιτέλους κάντε κάτι για τους πολίτες αυτής της χώρας!

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος              Η Γ. Γραμματέας
                                              Ν. Χατζόπουλος              Π. Μουρίκη


Ακολουθεί η Εξώδικη Δήλωση του ΕΝΔΙΣΥ προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ , ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

 

Του Σωματείου με την επωνυμία «Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων» και τον δ.τ «ΕΝΔΙΣΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθανασίου Αξαρλιάν αρ.3-5,  όπως νομίμως αυτό εκπροσωπείται  και των μελών του : 

  

ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e- ΕΦΚΑ », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγ. Κωνσταντίνου αρ.8. 

 

Κοινοποιούμενο προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ.29

 

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Σύμφωνα με το εν ισχύ καταστατικό του Ενιαίου Δικτύου Συνταξούχων, είναι ταγμένο στην προάσπιση και προαγωγή των συνταξιοδοτικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του καθώς και στον αγώνα  με κάθε πρόσφορο μέσο για την διεκδίκηση, διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, το σωματείο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του, να προσφεύγει στα δικαστήρια, εθνικά ή υπερεθνικά, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών του και εν γένει των συνταξιούχων, ιδίως για κοινωνικοασφαλιστικά θέματα αλλά και για κάθε θέμα που απασχολεί τα μέλη του.

 

Το ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ενημέρωσε τα μέλη του ότι μπορούν να διεκδικήσουν με δικαστικό αγώνα τις περικοπές των μνημονιακών νόμοων 4093/12, 4051/12 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις τους καθώς και την κατάργηση των δώρων σε κύρια και επικουρική. Κατατέθηκαν αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, οι αγωγές δικάστηκαν και δημοσιεύθηκαν από το δικαστήριο οι αποφάσεις. Κοινοποιήθηκαν στον e-ΕΦΚΑ οι εξής αποφάσεις: Α3236/2022 (του 7ου Μονομελούς), 11348/21 (του 3ου Μονομελούς), 1379/21 (του 7ου Μονομελούς), Α11343/21 (του 30ου Μονομελούς) και η 1117/21 (του 31ου Μονομελούς), 13864/20 (του 30ου Μονομελούς).

Ζητάμε να μάθουμε για ποιόν λόγο έως και σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί από τον e-ΕΦΚΑ οι τελεσίδικες αποφάσεις που αναφέρονται. Για ποιόν λόγο δεν έχουν λάβει τα χρήματά τους τα μέλη μας. Για ποιόν λόγο φορτώνεται ο eΕΦΚΑ με τόκους κύριε Διοικητά και σας ρωτάμε αν έχετε το δικαίωμα αυτό. Ο e-ΕΦΚΑ ανήκει σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους, δεν ανήκει σε κανέναν Διοικητή και σε καμία κυβέρνηση. 

Ζητάμε να επιδέιξετε αίσθημα ευθύνης απέναντι σε χιλιάδες συνταξιούχους και να εφαρμόσετε τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εισπράξουμε εκ νέου αδιαφορία και σιωπή στο ζήτημα αλλά και περαιτέρω αναβολή που αφορά τις συντάξεις μας, σας δηλώνουμε ότι, περιμένουμε την απάντησή σας εντός δεκαπενθήμερου αρχής γενομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης, άλλως θα υπερασπισθούμε τα δικαιώματά μας με κάθε πρόσφορο τρόπο, τόσο εξωδικαστικά όσο και με προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια καθώς και θα προβούμε στην αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. 


Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας , αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

 

               Αθήνα, 2/11/2022

Οι Εξωδίκως Δηλούντες 

Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος               Η Γ. Γραμματέας

            Νίκος Χατζόπουλος    Καλλιόπη Μουρίκη