Κατατέθηκε το ν/σ για την «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

Επαγγελματική Εκπαίδευση, Σ.Α.Ε.Κ.,

Η συζήτηση , επί του Σχεδίου Νόμου, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, στις 10 το πρωί


Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», με βασική στόχευση τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα και την καλύτερη ευθυγράμμισή της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Με το νομοσχέδιο μετονομάζονται τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και, αντίστοιχα, τα Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Σ.Α.Ε.Κ. για Άτομα με Αναπηρία. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, εκτός από τον συμβολικό χαρακτήρα της αλλαγής ονομασίας αυτών των δομών που υπάρχουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση εδράζεται στην ανάγκη αυτές οι δομές κατάρτισης που βρίσκονται στο επίπεδο 5 του Ε.Π.Π (Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων), να αναπτύξουν νέα δυναμική, με διάρθρωση και δυνατότητες παροχής προγραμμάτων και υπηρεσιών που θα συμβάλλουν ενεργά στη διασύνδεση των καταρτιζομένων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Η αναδιάρθρωση των Σ.Α.Ε.Κ. συνίσταται στη διάκριση μεταξύ: 

α) Του Τομέα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο οποίος παρέχει, εκτός από προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων σε μη πιστοποιημένους απόφοιτους των Σ.Α.Ε.Κ., καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των επιχειρήσεων υποδοχής και 

β) του Τομέα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής, που περιλαμβάνει τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.), τα οποία επιτελούν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη και την καθοδήγηση των καταρτιζομένων και των αποφοίτων, και παρέχουν συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας. Επιπλέον, προωθούν τη διασύνδεση με επιχειρήσεις υποδοχής και βοηθούν στην παρακολούθηση της εξέλιξης της πρακτικής άσκησης.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.). Στην εισηγητική έκθεση σημειώνεται ότι τα Κ.Ε.Ε.Κ. αποτελούν τον βασικό πυλώνα για την πραγμάτωση της ενοποίησης, του συντονισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διασύνδεσής τους με την αγορά εργασίας. Κεντρικό άξονα για την ίδρυσή τους, που έχει ως γνώμονα τον κοινό τοπικό προσδιορισμό των εκπαιδευτικών δομών που εντάσσονται σε αυτά, αποτελούν η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής κοινωνίας και των αναγκών της αγοράς εργασίας και η βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής της διαγνωστικής διαδικασίας, τα οποία αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία τους. Στόχος είναι η παροχή ειδικοτήτων που ευθυγραμμίζονται με αυτά τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Με τις τιθέμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη δυνατότητα σύστασης Θεματικών Ερευνητικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.), με αποστολή την ενεργή διερεύνηση των αναγκών της τοπικής οικονομίας συγκεκριμένης περιοχής.

Σε κάθε Κ.Ε.Ε.Κ. θα λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.), που θα επιτελεί βοηθητικό ρόλο, θα εστιάζει στην εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, θα έχει ρόλο για την εξατομικευμένη καθοδήγηση του κάθε μαθητή, μαθητευόμενου ή καταρτιζόμενου αναφορικά με το επάγγελμα που σκοπεύει να ακολουθήσει, ώστε να τον κατευθύνει κατάλληλα για τις επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες εξέλιξης, ανάλογα με τα ιδιαίτερα προσόντα του καθενός, καθώς και στη συνεργασία με άλλους φορείς.

Αναδιαρθρώνονται, επίσης, τα Επαγγελματικά Λύκεια που είναι κύριος πυλώνας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση, «μεταφέρονται στα ΕΠΑ.Λ. οι καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά στα Π.ΕΠΑ.Λ. (Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια) και εκσυγχρονίζονται, συνολικά, η οργάνωση και ο τρόπος της λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης με ιδιαίτερα σημαντικές τις ρυθμίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία ασκούνται ισότιμα όλοι οι μαθητές/μαθητευόμενοι/καταρτιζόμενοι των εκπαιδευτικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) των Επιπέδων 3, 4 και 5 του Ε.Π.Π. Επιπλέον, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των ΕΠΑ.Λ., εισάγονται: α) Νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι με καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και πρακτικής, β) νέα πρότυπα διοίκησης και λειτουργίας των δομών αυτών, γ) νέες ειδικότητες στη βάση των πορισμάτων των διάφορων φορέων καθώς και του Συμβούλιου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και καθιερώνονται η Εβδομάδα Προσανατολισμού και η εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα. Τέλος, ενισχύονται η προοπτική ανάπτυξης ερευνητικών και εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, η περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους και η συνεργασία με επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης».

Το Σχέδιο νόμου Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου