ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: «O κατώτατος μισθός θα πρέπει να κυμανθεί στα 826 ευρώ» – Συνέντευξη Τύπου του προεδρείου της ΓΣΕΕ (vid)

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Πρόταση, κατώτατος μισθός,

 Τη δική της πρόταση για τα επίπεδα του κατώτατου μισθού και την αύξηση του, κατέθεσε την Πέμπτη 2/2 από το Ηράκλειο η διοίκηση της ΓΣΕΕ, συμβάλλοντας με τη δική της μελέτη, ανάλυση και πρόταση στο δημόσιο διάλογο.

Κατώτατος μισθός στα 826 ευρώ, δηλαδή στο 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης, συν  τον προσδοκώμενο πληθωρισμό για το 2023, είναι η πρόταση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ο διάμεσος μισθός πλήρους απασχόλησης ήταν το 2021 στα 1.300 ευρώ ανά μήνα. Κατ’ επέκταση το κατώφλι φτώχειας που αντιστοιχεί στο 60% του διάμεσου μισθού ήταν στα 780 ευρώ, δίχως να ληφθεί υπόψη η επίδραση της ακρίβειας. Συνυπολογίζοντας μόνο τον προσδοκώμενο πληθωρισμό του 2023, ώστε να αποφευχθεί μια νέα απώλεια αγοραστικής δύναμης, ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να ανέλθει στα 826 ευρώ, αναφέρει το ινστιτούτο. 

Η κρίση κόστους ζωής στη χώρα μας, η οποία ακολούθησε την πανδημική κρίση και αλληλεπιδρά
με αυτήν, έχει μειώσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, θέτοντας πολλές οικογένειες, ε ιδικά τις πιο ευάλωτες, σε κίνδυνο υλικής στέρησης. Ελλείψει αποτελεσματικών παρεμβάσεων οικονομικής πολιτικής, η σωρευτική διάβρωση των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων και ο κίνδυνος αύξησης της ανισότητας απειλούν την οικονομική και την κοινωνική σταθερότητα. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας ζήτημα για την κοινωνική συνοχή της χώρας και τη βιωσιμότητα της δυναμικής της οικονομίας να γίνουν ενεργητικές παρεμβάσεις εισοδηματικής πολιτικής και να ενεργοποιηθούν θεσμικές διαδικασίες στην αγορά εργασίας για την προστασία της αγοραστικής δύναμης και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό - και δεδομένου ότι οι κλαδικές συλλογικές διαπραγματεύσεις (που αφορούν μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα κ.λπ.) έχουν περιοριστεί σημαντικά και οι μισθολογικές ωριμάνσεις ειδικά των τριετιών έχουν παγώσει ως συνέπεια των μνημονιακών μέτρων, με αποτέλεσμα την αδυναμία προσαρμογής των ονομαστικών αμοιβών στις μεταβολές τόσο των τιμών, όσο και άλλων βασικών οικονομικών μεγεθών– ο κατώτατος μισθός αναδεικνύεται πλέον σε βασικό θεσμικό εργαλείο προστασίας του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών και της οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας.

Tο ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2021, 2022) στις εκθέσεις του για τον κατώτατο μισθό έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι ο πρωταρχικός στόχος του θεσμού του κατώτατου μισθού είναι η προστασία των εργαζομένων από μια χαμηλή αμοιβή η οποία δεν διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ο κατώτατος μισθός προσδιορίζει ένα ελάχιστο όριο βιοτικού επιπέδου, που είναι κοινωνικά αποδεκτό στις δημοκρατίες, για εκείνους που βρίσκονται στο χαμηλό-
τερο επίπεδο της κατανομής των αμοιβών. Επιπλέον, όπως έχουν δείξει πολλές μελέτες και εκθέ-
σεις διεθνών οργανισμών, ο κατώτατος μισθός είναι ένας προωθητικός μηχανισμός της οικονομι-
κής ανάπτυξης με σημαντική συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων και στην ενίσχυση της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης (ILO, 2022).

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στη δήλωση του ILO για το μέλλον της εργασίας –κατά τη συμπλή-
ρωση εκατό χρόνων από την ίδρυσή του– υπογραμμίστηκε η σημασία της προστασίας των εργαζο-
μένων μέσω του προσδιορισμού ενός «επαρκούς κατώτατου μισθού» (ILO, 2019), υπογραμμίζοντας παράλληλα τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον καθορισμό του. Περαιτέρω, σε επίπεδο ΕΕ, ο κατώτατος μισθός έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια το επίκεντρο συζητήσεων και σχετικών οδηγιών για την ανάγκη οι εργαζόμενοι να αμείβονται με δίκαιους και επαρκείς κατώτατους μισθούς, προάγοντας με τον τρόπο αυτό τα δικαιώματά τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων σε δίκαιες συνθήκες εργασίας.

Η αξιοπρεπής διαβίωση των εργαζομένων είναι μια συνθήκη που συνάδει πλήρως με τη στρατη-
γική της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς που καθορίζει το πλαίσιο της Ατζέ
ντας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη το 2030, στην υλοποίηση της
οποίας έχει δεσμευτεί και η Ελλάδα. Η Ατζέντα 2030 αναγνωρίζει την πρωταρχική σημασία της πλή-
ρους απασχόλησης, της ισότητας και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανισότητας. Υποστηρίζει ότι οι αξιοπρεπείς αμοιβές
επηρεάζουν θετικά τα επίπεδα εισοδήματος και κατανάλωσης των νοικοκυριών, συμβάλλουν στη
μείωση των διακρίσεων κατά των νέων και των γυναικών, στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της
οικονομικής ανισότητας, στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στη μείωση του κοινωνικού απο-
κλεισμού.

Εφόσον ο πρωταρχικός θεσμικός στόχος του κατώτατου μισθού είναι η διασφάλιση ενός αξιοπρε-
πούς επιπέδου διαβίωσης για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, τότε ο προσδιορισμός του
ύψους του σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί παρά να ταυτίζεται με τον προσδιορισμό του αξιοπρε-
πούς επιπέδου διαβίωσης, δεδομένων των οικονομικών και των κοινωνικών συνθηκών της κάθε
χώρας και των αντιλήψεών της για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η παραβίαση αυτής της αρχής όσον
αφορά τον προσδιορισμό του ύψους του κατώτατου μισθού συνεπάγεται την αποδυνάμωση και
την υπονόμευση του ίδιου του θεσμού και της σημασίας του για την κοινωνική συνοχή και για μια
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημει-
ωθεί ότι η μεγάλη οικονομική κρίση του 2010 έχει αναδείξει με δραματικό τρόπο την ανάγκη μετά-
βασης της Ελλάδας σε ένα παραγωγικό και κοινωνικό περιβάλλον ανοικοδόμησης της οικονομίας
της με επίκεντρο την προστασία της εργασίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, 2020). Ο θεσμός του κατώτα-του μισθού είναι καθοριστικός για τη δημιουργία προϋποθέσεων μετάβασης σε μια πιο ανθεκτική, βιώσιμη και δίκαιη οικονομία και κοινωνία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης του INE-ΓΣΕΕ για κατώτατο μισθό 826 ευρώ

  Ανανέωση 3 Φεβρουαρίου 2023

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου