Χειραγώγηση της αγοράς ενέργειας: Νέος νόμος στοχεύει στην καλύτερη προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών

ACER, Ρυθμιστικη Αρχή Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

     Η Επιτροπή πρότεινε τις αλλαγές στον κανόνα ως απάντηση στις υψηλές και ασταθείς τιμές της ενέργειας το 2022 για να αποτραπεί ο κίνδυνος χειραγώγησης της αγοράς και συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών, δηλαδή η εκμετάλλευση προνομιακών ιδιωτικών πληροφοριών για τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικών συναλλαγών.Τη Δευτέρα (18 Μαρτίου), το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επισήμως νέο νόμο για την προστασία των καταναλωτών ενέργειας από χειραγώγηση στις αγορές χονδρικής. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρακολούθησης και η διασφάλιση ανοιχτού και θεμιτού ανταγωνισμού ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

Αυτό το νέο κείμενο αποτελεί μέρος μιας συνολικής μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό τροποποιεί τον κανονισμό του 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της χονδρικής αγοράς ενέργειας (REMIT) . Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν για πρώτη φορά σε συμφωνία τον Νοέμβριο του 2023 .

Η Επιτροπή πρότεινε τις αλλαγές στον κανόνα ως απάντηση στις υψηλές και ασταθείς τιμές της ενέργειας το 2022 για να αποτραπεί ο κίνδυνος χειραγώγησης της αγοράς και συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών, δηλαδή η εκμετάλλευση προνομιακών ιδιωτικών πληροφοριών για τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ACER ) θα έχει το δικαίωμα να διερευνά διασυνοριακές υποθέσεις - υπό την προϋπόθεση ότι εμπλέκονται τουλάχιστον δύο κράτη μέλη -, να πραγματοποιεί επιτόπιες επιθεωρήσεις, αιτήματα για πληροφορίες και να λάβουν εξηγήσεις.

Η ACER θα έχει την εξουσία να επιβάλλει περιοδικές χρηματικές ποινές για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις επιτόπιων επιθεωρήσεων και τα αιτήματα για πληροφορίες.

Ωστόσο, ο Οργανισμός δεν θα έχει την εξουσία να επιβάλλει πρόστιμα για παραβάσεις και μη συμμόρφωση με απαγορεύσεις ή βασικές υποχρεώσεις. Αυτό παραμένει ευθύνη των εθνικών αρχών.

Ο κανονισμός απαιτεί επίσης από τους φορείς χονδρικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα να διορίζουν αντιπρόσωπο στο κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Ο κανονισμός θα υπογραφεί τώρα και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου