Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Οι ρυθμίσεις που προτείνονται

νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ρυθμίσεις ,

Στη Βουλή κατατέθηκε το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, στις ρυθμίσεις των οφειλετών συνταξιούχων, στις εισφορές των εργαζομένων συνταξιούχων μεταξύ άλλων.

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο  «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Με το μέρος Α  (άρθρα 1 έως 111)  προβλέπονται ρυθμίσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση (ΤΕΑ).

2. Με τα άρθρα 114, 154 παρ.1:

✔ Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο απασχόλησης των συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος, λόγω γήρατος ή αναπηρίας, του e-ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα:
α. Καταργείται η μείωση κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της κύριας και επικουρικής σύνταξης και εφεξής καταβάλλεται ολόκληρη σε όλους τους συνταξιούχους, που αναλαμβάνουν ή έχουν ήδη αναλάβει απασχόληση υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ.

✔ Θεσπίζεται πόρος μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος κατανέμεται στους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους απασχολούμενους συνταξιούχους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό του εν λόγω πόρου σε ετήσια βάση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης και τυχόν επιπλέον ποσά επιστρέφονται στους ασφαλισμένους.

✔ Αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης (κύριας ή και επικουρικής) και για τη χορήγηση συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται από την απασχόληση συνταξιούχου.

✔ Ισχύει αναδρομικά από την 1η.1.2017 ο ως άνω τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης και καταλαμβάνει τους συνταξιούχους, που κατά την 12η.5.2016 συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, εφόσον από τις προϊσχύουσες του ν.4387/2016 διατάξεις προβλέπεται αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.

✔ Εφαρμόζεται και στα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ο πόρος υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α., αλλά σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης ή μεταγενέστερης έναρξης καταβολής της σύνταξης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό του πόρου υπέρ e -Ε.Φ.Κ.Α. επιστρέφεται στον ασφαλισμένο.

✔ Αποσαφηνίζεται ότι η επιβαλλόμενη χρηματική κύρωση στους συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. εξ ιδίου δικαιώματος, που παραλείπουν να δηλώσουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πριν αναλάβουν υπακτέα στον φορέα απασχόληση, είναι ίση με δώδεκα (12) μηνιαίες όχι μόνο κύριες αλλά και επικουρικές συντάξεις.

✔ Με υ.α. ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και του πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση της απασχόλησης συνταξιούχων και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.


3. Με τα άρθρα 116 και 117,  αυξάνονται τα όρια οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών, σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ [από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ] και σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για οφειλές στον π. Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) [από έξι χιλιάδες (6.0000 ευρώ], και παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σύνταξης σε αυτούς, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.(άρθρο 115)

✔ Ενοποιούνται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α., όσον αφορά στην παροχή:
α) μηνιαίας επικουρικής σύνταξης γήρατος,
β) μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, γ) μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου.

✔ Απαλείφονται οι ισχύουσες προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προβλεπόμενη ταχεία διαδικασία απονομής συντάξεων, όσον αφορά στους αιτούντες την απονομή επικουρικής σύνταξης.

4. Με το άρθρο 118 διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης κύριας σύνταξης εφαρμόζεται μείωση στο τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αφορά χρόνο ασφάλισης μέχρι την 31η.12.2014, σε ποσοστό ίσο με αυτό που επιβλήθηκε στην κύρια σύνταξη λόγω μειωμένου ορίου ηλικίας, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.

5. με το άρθρο 119 τροποποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης θανάτου:
- σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους, (η εν λόγω ηλικιακή προϋπόθεση ισχύει και στις περιπτώσεις που ο θάνατος του συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου έχει επέλθει πριν τις 13.05.2016),
- σε αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με αναπηρία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

6. Με το άρθρο 120 παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης σωρευτικά βασικής σύνταξης του π. Ο.Γ.Α. και επικουρικής σύνταξης του π.Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) και στους συνταξιούχους του Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ., των οποίων η σύνταξη ανεστάλη λόγω συνταξιοδοτήσεώς τους από τον π. Ο.Γ.Α.

7. Με το άρθρο 121 επεκτείνεται για ένα επιπλέον έτος η αναζήτηση της πενταετίας του ασφαλιστικού δεσμού για τους ασφαλισμένους πριν την 1η.1.1993, οι οποίοι υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, σε περίπτωση που δεν συμπληρώνουν εκατό (100) ημέρες ασφάλισης εντός του έτους 2020.

8. α. Παρέχεται η δυνατότητα στους κληρικούς που είναι ασφαλισμένοι στο π. Ταμείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος, κατά τον χρόνο άσκησης του λειτουργήματός τους, να αιτηθούν την καταβολή εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισής τους στον Κλάδο εφάπαξ παροχών του e -ΕΦΚΑ, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας τους.

β. Σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί συντάξιμος στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α.χρόνος ασφάλισης που έχει ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής, το αντίστοιχο ποσό της εφάπαξ παροχής που έχει αποδοθεί από τον e -Ε.Φ.Κ.Α.στον ασφαλισμένο κληρικό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, σε δώδεκα (12) δόσεις, στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.   (άρθρο 122)

9. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και οι οποίοι κατά τον μήνα αυτό είχαν ποσό προσωπικής διαφοράς συντάξεων, συμψηφιστέας με την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, μεγαλύτερο των δέκα (10) ευρώ.

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ ανάλογα με το συνολικό καθαρό προ φόρου ποσό που καταβλήθηκε για κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 και καταβάλλεται μέχρι την 31η.12.2023.

Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 123)

10. Συμπληρώνεται η παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016, σχετικά με την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, και ορίζεται ότι για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών απαιτείται η κατοχή από τους δικαιούχους ενεργού Α.Μ.Κ.Α.   (άρθρο 124)

11. Ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως δέκα (10) δωματίων.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων, οι οποίοι είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του πρώην Ο.Γ.Α.

Χρόνος ασφάλισης έως την 31η.12.2019 ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε ολόκληρη την Επικράτεια, που λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίη σης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων, και οι οποίοι για τη δραστηριότητα των τουριστικών καταλυμάτων έχουν υπαχθεί καλόπιστα στον πρώην Ο.Γ.Α, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α. Οφειλές στον πρώην Ο.Α.Ε.Ε., βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών πριν από την ισχύ του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον πρώην Ο.Γ.Α.

Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., που είναι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε ολόκληρη την Επικράτεια, τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, δυναμικότητας έως και δέκα (10) δωματίων, και οι οποίοι για τη δραστηριότητα των τουριστικών καταλυμάτων έχουν υπαχθεί από 1ης.1.2017 καλόπιστα στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α, βάσει βεβαίωσης εξαίρεσης που χορηγήθηκε από τον π. Ο.Α.Ε.Ε., εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση π. Ο.Γ.Α. μέχρι τη λήξη της χορηγηθείσας απαλλαγής και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2023.   (άρθρο 125)

12. Αποσαφηνίζεται το θέμα της ασφάλισης των φοιτητών που διεξάγουν πρακτική άσκηση τόσο για τον κίνδυνο ατυχήματος, όσο και για τις παροχές ασθένειας σε είδος. (άρθρο 126)

13. Ρυθμίζεται το θέμα της αυτεπάγγελτης διακοπής από τον e -Ε.Φ.Κ.Α. της ασφαλιστικής σχέσης των προσώπων που έχουν την ιδιότητα εταίρου προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας που τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Η ασφαλιστική σχέση παύει την τελευταία μέρα του μήνα που η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση, τόσο για τα προαναφερόμενα πρόσωπα, όσο και για εκείνα από αυτά που έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του εκκαθαριστή της εταιρείας. (άρθρο 127)

14. Αποσαφηνίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των προέδρων δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων κατά τρόπο ενιαίο με τα λοιπά αιρετά όργανα.   (άρθρο 128)

15. Ο χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, οι οποίοι διορίστηκαν με αποφάσεις του Προέδρου του ν.π.δ.δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ελευθερίου -Κορδελιού» και για τους οποίους δεν καταβλήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 1.9.1987 έως και 31.12.1988 και από 1.10.1988 έως και 31.12.1988 αντιστοίχως, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλου και εργοδότη για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή, λογίζεται ως ενεργός χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί από τον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. το σύνολο των μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες λογίζονται ως μη παραγεγραμμένες. (άρθρο 129)

16. Προβλέπεται ότι, για τους μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς των οικείων τομέων του κλάδου προνοίας του πρώην Ε.Τ.Α.Α., το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για τα έτη 2017 και 2018 ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη (αντί για τον υπολογισμό των εισφορών τους σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων τους). (άρθρο 130)

17. Καταργείται η προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία (31.12.2021) για την αίτηση απαλλαγής των φυσικών προσώπων από την αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, τόκους, προσαυξήσεις κ.λπ. του νομικού προσώπου λόγω μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των νέων προϋποθέσεων ευθύνης. (άρθρο 131)

18. Επεκτείνεται η διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών των αποβιωσάντων ή σοβαρά πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς και των στενών συγγενών αυτών, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, και στα οριζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και στα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα επί ακινήτων κυριότητας αποκλειστικά των αναφερόμενων προσώπων.  (άρθρο 132)

19. Παρατείνεται έως 12.9.2025 το μέχρι τις 12.9.2023 ισχύον επιτόκιο για οφειλές προς Φ.Κ.Α., οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις των υποπαρ. ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (πάγια ρύθμιση και ρύθμιση «νέας αρχής»). Το επιτόκιο αυτό μεταβάλλεται και προσδιορίζεται εκ νέου, μόνο εάν μεταβληθεί το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σωρευτικά κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες (από 4 που ισχύει), σε σχέση με αυτό που ίσχυε κατά την 1η.1.2014. Με κ.υ.α. αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω επιτόκιο, και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. (άρθρο 133)

20. Προβλέπεται ο τρόπος αναπροσαρμογής, από το οριζόμενο χρονικό διάστημα και εφεξής, του ποσού που χορηγείται σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του τ. Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).   (άρθρο 134)

21. Ρυθμίζεται η διαδικασία λήξης της ασφάλισης των μη μισθωτών στον e -Ε.Φ.Κ.Α. Η ασφάλιση λήγει υποχρεωτικά την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της σχετικής δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση. Η λήξη της ασφάλισης ολοκληρώνεται με τη διακοπή όλων των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων στη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου. Αν ο μη μισθωτός ασφαλισμένος του e -ΕΦΚΑ δεν υποβάλει αίτηση για λήξη της ασφάλισης ή την υποβάλει εκπρόθεσμα, το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. προβαίνει σε αυτεπάγγελτη λήξη ασφάλισης σε όλους τους τ. Φορείς, Τομείς, Κλάδους και Λογαριασμούς του e -Ε.Φ.Κ.Α. στους οποίους είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. (άρθρο 135)

22. α. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία η προθεσμία κατάρτισης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. των εκκρεμών ισολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών έως το έτος 2016 και του e- Ε.Φ.Κ.Α. ετών 2016 έως 2025. Ο έλεγχος της διαχείρισης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 2084/1992. Τα προαναφερόμενα ισχύουν αναλογικά και για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

β. Καταργείται η καταληκτική ημερομηνία (31.12.2016) που ίσχυε για την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσομένων (στον e -Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, καθώς και την αποτίμηση της αξίας τους από τις οικονομικές υπηρεσίες τους ή από ορκωτούς λογιστές, μετά από ανάθεση.

γ. Επικαιροποιείται και ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό η εξουσιοδότηση για κατάρτιση με π.δ. Ενιαίων Κανονισμών ανά κλάδο (κύρια ασφάλιση, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή) του e -Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 136 & 137)

23.  Επεκτείνεται και στο έτος 2023 η εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, σχετικά με τον καθορισμό αποζημίωσης του προσωπικού που συμμετέχει στα κλιμάκια, ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και την πληρωμή συντάξεων του δημόσιου τομέα και όλων των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του e-Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο απασχολείται εντός του 2023 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εξυπηρέτηση του κοινού.  (άρθρο 138)

24. Οι διατάξεις για προσαυξημένα έξοδα διανυκτέρευσης στους υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους στη νησιωτική χώρα από 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου επεκτείνονται και στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 139)

25.
Στους ασκούντες καθήκοντα Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στους αναπληρωτές αυτών, των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2023, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας, παρέχεται η δυνατότητα να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2024, κατά παρέκκλιση του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα, κατόπιν αιτηματός τους και απόφασης του Διοικητή.  (άρθρο 140)

26. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4892/2022, αναφορικά με τη λειτουργία της «Εταιρείας Ακινήτων e-ΕΦΚΑ». Ειδικότερα:

- Επανακαθορίζεται ο σκοπός λειτουργίας της ανωτέρω Εταιρείας.

- Παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης στην Εταιρεία, πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, για την κάλυψη κενών θέσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 141 και 142)

27. α. Κριτήριο για την προαιρετική υπαγωγή στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των οριζόμενων κατηγοριών (αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., κ.λπ.) είναι να έχουν γεννηθεί από 1η.1.1987 και μετά, αντί να είναι κάτω των τριάντα πέντε (35) ετών κατά την υποβολή της αίτησης.

Αντιστοίχως, κριτήριο για την προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α. των οριζόμενων προσώπων είναι να έχουν γεννηθεί έως και 31.12.1986, αντί να είναι άνω των 35 ετών κατά την υποβολή της αίτησης.

β. Παρατείνεται και για το έτος 2024 η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προαιρετικής υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α. των ασφαλισμένων στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., που έχουν γεννηθεί από 1η.1.1987 και μετά.   (άρθρα 143 και 144)

28. α. Ορίζεται ότι στις θέσεις ευθύνης του Τ.Ε.Κ.Α. , μέχρι την πλήρωση των κενών οργανικών του θέσεων, μπορεί να τοποθετούνται και : i) υπάλληλοι από το προσωπικό ι.δ.ο.χ. και ii) αποσπασμένοι υπάλληλοι.

β. Παρατείνεται έως και τις 30.06.2025 η λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Κ.Α. και προβλέπεται ότι οι αποσπασμένοι σε αυτήν υπάλληλοι, μετά την έναρξη ισχύος του Οργανισμού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις του Τ.Ε.Κ.Α., με αυτοδίκαιη παράταση της θητείας τους για τρία έτη, μετά από αίτησή τους και απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.(άρθρα 145 και 146)

29. α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής των δημοσίων υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και ορίζεται ότι, το ποσό του δικαιώματος εγγραφής που δεν εξοφλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο εντός του πρώτου έτους από τον διορισμό, υπολογίζεται στο σύνολο του ισχύοντος μηνιαίου ακαθαρίστου μισθού κατά τον χρόνο της εξόφλησης.

β. Οι αποφάσεις απονομής μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ. εκδίδονται ηλεκτρονικά βάσει των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.).  (άρθρα 147 και 148)

30. Προσδιορίζεται ο τρόπος επιλογής των τριών (3) εκπροσώπων των εν ενεργεία ναυτικών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.).(άρθρο 149)

31.   Θεσπίζεται για κάθε μητέρα που είναι ασφαλισμένη στον e-ΕΦΚΑ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή ως έμμισθη δικηγόρος (δηλαδή, όχι μόνον ασφαλισμένη του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει σήμερα) δικαίωμα να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών, από τη Δ.ΥΠ.Α., εφόσον έχει λάβει επιδότηση για κυοφορία και λοχεία από οποιοδήποτε ενταχθέντα στον e -ΕΦΚΑ Φορέα, Τομέα, Κλάδο ή Λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών ή άλλο φορέα ασφάλισης ασθένειας μισθωτών.  (άρθρο 150)

32. α. Θεσπίζεται ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, διάρκειας εννέα (9) μηνών, η οποία εκκινεί μετά τη λήξη του επιδόματος μητρότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό.

β. Δικαιούνται την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη-μισθωτών και η τεκμαιρόμενη μητέρα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, και η μη-μισθωτή, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα στη μητέρα να μεταβιβάσει στον πατέρα έως επτά (7) μήνες από την ως άνω ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

δ. Χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό η καταβολή της ως άνω παροχής στις αγρότισσες, ενώ για τις ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες μητέρες αξιοποιείται ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων του ν. 3986/2011. (άρθρο 151)

33. α.
Προβλέπεται ότι, τα επιδόματα, βοηθήματα, ενισχύσεις και κάθε είδους παροχές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) καταβάλλονται σε λογαριασμούς των δικαιούχων που κινούνται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικής προπληρωμένης κάρτας, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

β. Καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης και χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

γ. Οι συναλλαγές για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας λαμβάνονται υπόψη για συμμετοχή των αναφερόμενων δικαιούχων σε ειδικό πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (Λοταρίες), μέσω του οποίου χορηγούνται στους κληρωθέντες χρηματικά ή άλλα έπαθλα.

Το συνολικό διανεμόμενο χρηματικό ποσό, για τις δημόσιες κληρώσεις, που θα διενεργηθούν κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (8.500.000) ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

δ. Τα προαναφερόμενα χρηματικά έπαθλα είναι ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. (άρθρο 152)

34. α.
Επαναπροσδιορίζεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από την Υπηρεσία, για τον επικεφαλής και το σύνολο του προσωπικού της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.).

β. Υπάγεται ρητά στην κατηγορία I του άρθρου 5, του Κεφ. Α, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015, ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. σχετικά με τις μετακινήσεις του στο εσωτερικό ή εξωτερικό (μετακινείται εφεξής με πλοίο και τρένο στην Α' θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α' θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση). (άρθρο 153)

35.
Τίθενται οι εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις. (άρθρο 154-156)

Με την ενότητα Γ προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις

1. α. Θεσπίζεται σύστημα διορισμού και προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), και προβλέπεται η αρωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), κατά τη διαδικασία επιλογής.

β. Προσδιορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια που διασφαλίζουν την αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων και περιγράφεται η διαδικασία κατάταξής τους όπως προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των προσόντων τους και τη διενέργεια δομημένης συνέντευξης.  (άρθρα 157-167)

2. Τηρείται στη Δ.ΥΠ.Α. “Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών” με στόχο την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. σε έκτακτο προσωπικό και ρυθμίζονται λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α. (άρθρα 168-170)

3
. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Ενδεικτικά παρέχεται: (α) η δυνατότητα στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. να οργανώνουν και να λειτουργούν ξενόγλωσσα τμήματα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ε. Ένωσης, (β) εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., να καθορίζει, προσθέτει, τροποποιεί, αντιστοιχίζει, συγχωνεύει ή καταργεί τις ειδικότητες που παρέχονται από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. (άρθρο 171)

4.
Ορίζεται η Επιθεώρηση Εργασίας ως αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των όρων υλοποίησης των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο, τα οποία διέπονται από τον ν. 4763/2020, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών.   (άρθρο 172 και 184 παρ. 7)

5. Εισάγεται υποχρέωση για τους εργοδότες/παρόχους θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και θέσεων «προεργασίας», να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II» τα στοιχεία ή και τα συμφωνητικά συνεργασίας των ωφελούμενων/ασκούμενων που συμμετέχουν στα Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του άρθρου 83 του ν. 4368/2016 και στα Προγράμματα «Προεργασία» του άρθρου 51 του ν. 3693/2008, καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών ή και τυχόν τροποποιήσεις των συμφωνητικών συνεργασίας.(άρθρο 173)

6.
Τροποποιείται το άρθρο 19 του ν. 4921/2022 αναφορικά με τις εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία. (άρθρα 174-176)

7.
Τροποποιείται το άρθρο 235 του ν. 4386/2016, ώστε να προστεθεί στις εξαιρέσεις από το δηλούμενο εισόδημα, που υπολογίζεται για την ένταξη στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το ειδικό βοήθημα της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989, το οποίο χορηγείται σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους.  (άρθρο 177)

8. Εισάγεται ειδικό καθεστώς (αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο) για τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τη Δ.ΥΠ.Α. για την αποπληρωμή των παρόχων που συμμετέχουν στα Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής και προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στους παρόχους και στους δικαιούχους των προγραμμάτων, σε περίπτωση παράβασης των όρων τους. (άρθρο 178)

9.
Επεκτείνεται το ειδικό καθεστώς (ακατάσχετο και αφορολόγητο) των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών της Δ.ΥΠ.Α. στο βοήθημα που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 [χορηγείται σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών]. (άρθρο 179)

10. Τροποποιείται το άρθρο 87 του ν. 4706/2020, αναφορικά με την διαδικασία ρύθμισης των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων έως 31.12.2015, δικαιούχων επιδότησης από τη Δ.ΥΠ.Α., λόγω εγκατάστασης της βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή μεταλλευτικής τους επιχείρησης σε παραμεθόριες περιοχές, δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 1767/1988.   (άρθρο 180)

11.
Ρυθμίζεται το ζήτημα της επιδότησης ανεργίας στην περίπτωση απασχόλησης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μίας (1) ημέρας. (Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναστολής του σχετικού επιδόματος). (άρθρο 181)

12. Παρέχεται και σε άτομα με σωματική αναπηρία, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, που λαμβάνουν εξαιτίας της συγκεκριμένης αιτίας σύνταξη ή άλλη προνοιακή παροχή, το δικαίωμα ι) εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο και σε επιμέρους Μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καθώς και ιι) υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 περί απασχόλησης προστατευόμενων προσώπων. (άρθρο 182 )

13. Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της, μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η διάρκεια εκκαθάρισης της εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε.), κ.λπ.(άρθρα 183, 184 παρ.1-6 και 185)


taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

© all rights reserved
customized with από: antikry.gr