Παραπομπή Ελλάδας και Κύπρου στο δικαστήριο της ΕΕ για την αντιπλημμυρική διαχείριση

Ελλάδα, Κύπρος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δικαστήριο Ε.Ε., πλημμύρες,
πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία

     Σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες, κάθε έξι χρόνια τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιούν τα οικεία σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις. Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού και των κινδύνων πλημμύρας έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων και των δύο οδηγιών...


Η Ελλάδα δεν υπέβαλε τα σχέδια για τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας και απορροής ποταμών και η Κύπρος δεν έλαβε μέτρα για την προστασία περιοχών Natura 2000

Η Ελλάδα παραπέμπεται γιατί δεν υπέβαλε τα σχέδια για τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας και απορροής ποταμών 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα [INFR(2022)2191] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των οικείων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, και των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα επικεντρώνεται στη διασφάλιση, από ποιοτική και ποσοτική πλευρά, της καλής κατάστασης των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων, όπως οι ποταμοί και οι λίμνες. Αποσκοπεί στη μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και στη διασφάλιση της ύπαρξης επάρκειας υδάτων για την ταυτόχρονη υποστήριξη των ανθρώπινων αναγκών και της άγριας ζωής. Αποτελεί ουσιώδες μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα, τη φύση και τη μείωση της ρύπανσης. Σύμφωνα με την οδηγία, κάθε έξι χρόνια τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιούν τα οικεία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις. Η συμμόρφωση με την οδηγία για τις πλημμύρες είναι ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα και τη διαχείριση των πλημμυρών.

Σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες, κάθε έξι χρόνια τα κράτη μέλη πρέπει να επικαιροποιούν τα οικεία σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις. Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού και των κινδύνων πλημμύρας έχουν καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων και των δύο οδηγιών.

Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει επανεξετάσει, δεν έχει εγκρίνει και δεν έχει υποβάλει κανένα από τα οικεία σχέδια διαχείρισης. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2023. Ακολούθησε η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης τον Νοέμβριο του 2023. Ωστόσο, τα σχετικά σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κύπρος παραπέμπεται για την μη λήψη μέτρων προστασίας περιοχών Natura 2000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο [INFR(2021)2064] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για τους οικότοπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, η Κύπρος έχει χαρακτηρίσει επίσημα 37 τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης, αλλά δεν έχει ακόμη θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για 28 από αυτούς. Επιπλέον, οι στόχοι διατήρησης για 5 τόπους δεν είναι επαρκείς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα είδη και οι οικότοποι στους εν λόγω τόπους δεν προστατεύονται δεόντως.

Η Επιτροπή απέστειλε στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή τον Ιούνιο του 2021 και, στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2022, αιτιολογημένη γνώμη. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον χαρακτηρισμό τόπων ως ειδικών ζωνών διατήρησης, οι κυπριακές αρχές δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως τις αιτιάσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι κυπριακές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου